preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin

 > Natječaji
Natječaji

KLASA: 602-02/18-01/12

URBROJ: 2133-27-01-2018-4

Ogulin, 13. veljače2018.

 

Na temelju članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(NN 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13., 152/14 i 7/17)

Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

 

  1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE  za rad u produženom boravku, na određeno, nepuno radno vrijeme, 25 sati tjedno ukupno – 1 izvršitelj

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 59/90, 27/93, 7/96. i 56/01.)

 

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA PRI

OSNOVNOJ ŠKOLI IVANE BRLIĆ – MAŽURANIĆ OGULIN

 

  1. UČITELJ/ICA KLAVIRA, 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme

 

  1. UČITELJ/ICA SOLFEGGIA, 1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme (22 sata tjedno)

 

UVJETI: prema Zakonu o umjetničkom obrazovanju - osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste ili diplomski specijalistički stručni studij odgovarajuće vrste i ima potrebno pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje (pedagoške kompetencije)

 

Uz prijavu je potrebno priložiti

  • europass ili molbu i životopis
  • presliku dokaza o državljanstvu ili preslik osobne iskaznice
  • potvrdu o ukupnom radnom stažu - HZMO
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslik
  • dokaz o položenom stručnom ispitu – preslik (ukoliko postoji)
  • original uvjerenja nadležnog suda, odnosno druge ustanove koja ima uvid u kaznenu evidenciju,  da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školi (koje nije starije od 30 dana od dana objave natječaja).

 

 

Mjesto rada je u sjedištu Škole u Ogulinu, a prema potrebi i izvan sjedišta Škole.

 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

 

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Pravo prednosti prilikom zapošljavanja moguće je ostvariti prema čl. 102. Zakona o hrvatskih braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema navedenim propisima dužan/a se je u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve druge zakonom propisane dokumente/dokaze (rješenja, potvrde i drugo u propisanom obliku) kojima se dokazuje ostvarivanje tog prava te ostvaruje tu prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Popis potrebnih dokaza radi ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati

 

ROK za dostavu: 8 dana od dana objave (13.2. – 21.2.2018.).

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Prijave slati na adresu: Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin, Ulica Josipa bana Jelačića 1, 47300 Ogulin s naznakom «za natječaj».

 

 

RAVNATELJICA

Anđelka Salopek, mag. prim. educ.

 


CMS za škole logo
Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin / Ulica Josipa bana Jelačića 1, HR-47300 Ogulin / www.os-ibmazuranic-ogulin.skole.hr / ured@os-ibmazuranic-ogulin.skole.hr
preskoči na navigaciju