preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin

 > Natječaji
Natječaji

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja

 http://os-ibmazuranic-ogulin.skole.hr/upload/os-ibmazuranic-ogulin/images/static3/684/attachment/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_zaposljavanja.pdf

 

Natječaji

18.2.2021 -natječaj Model C , natječaj učitelj/ica matematike -Preuzmi

2.2.2021.- sadržaj i način testiranja (gitara)- Preuzmi

25.1.2021. - Poziv na testiranje (domar, ložač, vozač)- Preuzmi

18.1.2021- Natječaj (Glazbena škola)- Preuzmi

12.1.2021 - Natječaj (domar, ložač, vozač) -Preuzmi

8.12.2020. Poziv na testiranje -UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE -Preuzmi

2.12.2020 Natječaj -LOGOPED -Preuzmi

26.11.2020 Natječaj - UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE (PŠ JASENAK)- Preuzmi

 

 

 

 

 

 

26.10.2020 - Poziv na testiranje (preuzmi)

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA

IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ

O G U L I N

KLASA: 602-02/20-01/28

URBROJ: 2133-27-01-2020-8

Ogulin, 13. listopad 2020.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13., 152/14, 7/17 , 68/18, 98/19 i 64/20)

Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin raspisuje

 

N A T J E Č A J  za popunu radnih mjesta

 

 

MATIČNA ŠKOLA OGULIN

 

 

 1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU na određeno, puno radno vrijeme – 2 izvršitelja

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19).

 

 1. UČITELJ/ICA NJEMAČKOG JEZIKA na određeno, nepuno radno vrijeme, ukupno 9 sati tjedno - 1 izvršitelj

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19).

 

 1. VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme s nepunim radnim vremenom, ukupno 20 sati tjedno – pola radnog vremena, s mjestom rada u sjedištu škole

 

Za prijem u radni odnos, osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih općim propisima o radu,  kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema članku 6. stavku 8. Pravilnika o radu Osnovne škole Ivane Brlić – Mažuranić Ogulin od 2. veljače 2015. godine (KLASA: 003-01/15-01/2, URBROJ: 2133-27-05-15-6)

 

 • osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij ekonomije - – računovodstveni smjer
 • poslijediplomski specijalistički studij ekonomije - – računovodstveni smjer
 • preddiplomski sveučilišni studij ekonomije - – računovodstveni smjer
 • stručni studij ekonomije – računovodstveni smjer
 • viša ili visoka stručna sprema ekonomske struke – računovodstveni smjer, stečena prema ranijim propisima.

 

PODRUČNA ŠKOLA DREŽNICA

 

 1. UČITELJ/ICA Srpskog jezika i kulture ZA PREDMET LIKOVNE KULTURE (MODEL C)  na neodređeno, nepuno radno vrijeme, ukupno 4 sata tjedno – 1 izvršitelj

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20.), Zakonu o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN 51/00, 56/00.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19).

 

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA PRI

OSNOVNOJ ŠKOLI IVANE BRLIĆ – MAŽURANIĆ OGULIN

 

 1. UČITELJ/ICA TAMBURE  na određeno, nepuno radno vrijeme, ukupno 16 sati tjedno, – 1 izvršitelj

UVJETI: Prema Zakonu o umjetničkom obrazovanju (NN 130/11), Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19).

 

 1. UČITELJ/ICA HARMONIKE  na određeno, puno radno vrijeme – 1 izvršitelj

UVJETI: Prema Zakonu o umjetničkom obrazovanju (NN 130/11), Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19).

 

 1. UČITELJ/ICA GITARE  na određeno, puno radno vrijeme – 1 izvršitelj

UVJETI: Prema Zakonu o umjetničkom obrazovanju (NN 130/11), Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19).

 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu u neovjerenoj preslici potrebno je priložiti

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja, (koje nije starije od dana objave natječaja)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu (ukoliko posjeduje; nije uvjet za zasnivanje radnog odnosa)

 

Nepravodobne i nepotpune molbe neće se razmatrati.

 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

 

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Pravo prednosti prilikom zapošljavanja moguće je ostvariti prema čl. 102. Zakona o hrvatskih braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

 

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema navedenim propisima dužan/a se je u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve druge zakonom propisane dokumente/dokaze (rješenja, potvrde i drugo u propisanom obliku) kojima se dokazuje ostvarivanje tog prava te ostvaruje tu prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Popis potrebnih dokaza radi ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnateljica Osnovne škole Ivane Brlić – Mažuranić Ogulin.

Povjerenstvo će termin, mjesto i način održavanja procjene objaviti na web stranici Osnovne škole Ivane Brlić – Mažuranić Ogulin http://os-ibmazuranic-ogulin.skole.hr/natje_aji pod rubrikom NATJEČAJI.

Kandidati koji se ne pojave na procjeni, smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

 

Budući se natječajna dokumentacija dostavlja u neovjerenoj preslici, ista se neće vraćati. Prijavom na Natječaj kandidati su suglasni da Osnovna škola Ivane Brlić – Mažuranić Ogulin može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe Natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18)

 

ROK za dostavu: 8 dana od dana objave (14.10.2020.-21.10.2020.)

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

 

Prijave s naznakom za koje radno mjesto se kandidat/kinja prijavljuje slati poštom na adresu: Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin, Ulica Josipa bana Jelačića 1, 47300 Ogulin s naznakom «za natječaj» ili osobno u Tajništvu Škole u zatvorenoj omotnici.

 

 

RAVNATELJICA

Anđelka Salopek, mag. prim. educ.

Priloženi dokumenti:
Pravilnik o nacinu i postupku zaposljavanja.pdf
Zapisnik - fizika.docx
Zapisnik - hrvatski jezik.docx
Zapisnik - Ucitelj-ica Kemije, odre eno vrijeme.docx
Izvjesce o provedenom postupku i rang lista - Natjecaj uc. Kem.pdf
Natjecaj-pomocnik u nastavi.pdf
Zapisnik 1. sjednice Povjerenstva - natjecaj za pomocnika u nas.pdf
Sadrzaj i nacin testiranja - pomocnik u nastavi.pdf
Zapisnik 1. sjednice Povjerenstva - natjecaj za tajnika Skole.pdf
Sadrzaj i nacin testiranja - ucitelj Kemije.pdf
Zapisnik 1. sjednice Povjerenstva - ucitelj Kemije.pdf
Sadrzaj i nacin testiranja - ucitelji Gitare, Harmonike i Tambu.pdf
Zapisnik 1. sjednice Povjerenstva - ucitelji Gitare, Harmonike .pdf
Izvjesce o provedenom testiranju - pomocnik u nastavi.pdf
Izvjesce o provedenom postupku - tajnik skole.pdf
Izvjesce o provedenom postupku i rang lista kandidata - ucitelj .pdf
Ponistenje natjecaja - pomocnik u nastavi.pdf
Zapisnik I sjednice Povjerenstva-Pomocnica u nastavi.pdf
Sadrzaj i nacin testiranja-pomocnica u nastavi.pdf
Sadrzaj i nacin testiranja-uc. gitare i klavir (1).pdf
Zapisnik I. sjednice Povjerenstva-uc. gitare i klavir.pdf
Izvjesce o provedenom testiranju - pomocnik-ica u nastavi.pdf
Natjecaj - Ucitelj Njemackog jezika i Ucitelj hrvatskog jezika.pdf
Sadrzaj i nacin testiranja-ucitelj ica hrvatskog jezika i njema.pdf
Zapisnik sa I sjednice Povjerenstva-Ucitelj -ica hrvatskog jezi.pdf
Izvjesce - Njemacki jezik i Hrvatski jezik (1).pdf
Poziv na testiranje.pdf
PS Jasenak - natjecaj RN.pdf
Natjecaj - logoped.pdf
Poziv, sadrzaj i nacin testiranja -RN.pdf
Natjecaj - gitara 2, klavir, sijecanj 2020..docx
Natjecaj 2020-21.docx
Natjecaj rac, njemj, GS, LIK, PB.docx
PUN 2020-2021 - natjecaj (1).docx
PUN 2020-2021 - natjecaj.docx
Domar - lozac - vozac - natjecaj.pdf
Natjecaj - GS.pdf
Poziv za testiranje - domar-lozac-vozac.pdf
Sadrzaj i nacin testiranja-Gitara.pdf
Model C i matematika.pdf


CMS za škole logo
Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin / Ulica Josipa bana Jelačića 1, HR-47300 Ogulin / www.os-ibmazuranic-ogulin.skole.hr / ured@os-ibmazuranic-ogulin.skole.hr
preskoči na navigaciju