preskoŔi na sadrżaj

Osnovna ╣kola Ivane BrliŠ-MażuraniŠ Ogulin

 > O ╣koli  > Projekti
Projekti
PROJEKTI
U okviru Školskog športskog društva «Regoĉ» sudjelovat Še se u školskim, gradskim, ■upanijskim i dr■avnim športskim natjecanjima: rukomet, nogomet, gimnastika, tenis, košarka, kros. Tijekom ove školske godine planira se izrada 24. broja školskog lista «Regoĉ», u digitalnom obliku.
 
Nadalje, Škola Še sudjelovati u manifestaciji Puĉkog otvorenog uĉilišta Ogulin „Advent u Ogulinu“ koja Še se odr■ati u prosincu 2019. godine. Uĉenici i uĉitelji sudjelovat Še u radionicama, izlo■bama te izradi bo■iŠnih i novogodišnjih ukrasa, ĉestitki i ostalog prigodnog asortimana.
 
U mjesecu lipnju u organizaciji Turistiĉke zajednice grada Ogulina odr■ava se kulturna manifestacija „Ogulinski festival bajke“. Ova manifestacija ima za cilj slavljenje bajke i bajkovitog stvaralaštva. Uĉenici Škole zajedno s uĉiteljima pripremaju i izvode scenske, dramske, glazbene izvedbe te se ukljuĉuju u edukativne i kreativne radionice.
 
Tako­er , uĉenici i uĉiteljice engleskog jezika dopisuju se na Engleskom jeziku s uĉenicima iz francuskog grada Gignaca.U travnju 2013. u Gignacu je potpisana povelja prijateljstva izme­u grada Gignaca i Ogulina, a djeca iz Gignaca i uĉiteljice engleskog jezika te francuske škole ostvaruju pisanu, me­unarodnu suradnju i prijateljstva izme­u djece putem dopisivanja na engleskom jeziku. Suradnja i razmjena uĉenika traje veŠ sedam godina, a ove školske godine francuski prijatelji (njih 21) dolaze u posjet našim uĉenicima u svibnju 2020. godine.
Plan kulturne djelatnosti škole sadr■i: estetsko-ekološko ure­enje ■ivotne i radne sredine, javna predavanja, priredbe, natjecanja, obilje■avanje dr■avnih blagdana i Dana škole i sve druge oblike suradnje s društvenom sredinom
 
SAMOVREDNOVANJE
Voditelj Školskog tima za kvalitetu: Davorka PuškariŠ, prof. geografije, uĉitelj savjetnik
Školski tim za kvalitetu:
An­elka Salopek, ravnateljica Škole
Anka IvoševiŠ, pedagoginja Škole
Martina ŮaniŠ, psihologinja Škole
Irena BertoviŠ, uĉiteljica RN
Alemka Lovniĉki, uĉiteljica RN
Tihana Salopek, prof. matematke
Ivana VejzoviŠ, magistar nastave i organizacije u osnovnoj školi
 
E-DNEVNIK
E - dnevnik je web aplikacija za vo­enje razredne knjige u elektroniĉkom obliku. Aplikaciju je izradio CARNet te ona ima sve funkcionalnosti postojeŠe razredne knjige, uz dodatne funkcionalnosti koje omoguŠava uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologija (ICT). U OŠ Ivane BrliŠ – Ma■uraniŠ Ogulin od šk. god.2014./2015. svi razredi i svi odjeli, kako u matiĉnoj tako i u podruĉnim školama,rade u sustavu e – Dnevnika, a od šk. god. 2016./2017. i Osnovna glazbena škola pri OŠ Ivane BrliŠ – Ma■uraniŠ Ogulin radi u sustavu e – Dnevnika. Uz postojeŠe funkcionalnosti koje sada ima razredna knjiga u papirnatom obliku, aplikacija ima i dodanu vrijednost kroz sustav izvještaja koji omoguŠavaju analize pri pedagoškom praŠenju i izradi izvještaja koji se pripremaju za sjednice nastavniĉkog vijeŠa. Na brz, jednostavan i pouzdan naĉin razrednicima, nastavnicima i ravnateljima na ovaj se naĉin omoguŠuje izrada razliĉitih izvještaja o ocjenama i izostancima. Dodatna prednost je suzbijanje neovlaštenog unosa, ali i sluĉajeva kra­e i nehotiĉnog ili namjernog uništavanja razredne knjige koji se ponekad javljaju školama.
Koordinator: Danko BertoviŠ
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane BrliŠ - MażuraniŠ Ogulin 75
 
Projekt - OPAŮANJE I UNAPRJEđIVANJE NASTAVE – kolegijalno opa■anje nastave
Prema priruĉniku koji je izra­en u okviru projekta „Razvoj instrumenata za vrednovanje školske nastave“ koji je proveden u suradnji Instituta za društvena istra■ivanja u Zagrebu i Agencije za odgoj i obrazovanje tijekom 2011. godine
 
PROJEKT E-ŠKOLA
Kljuĉni problem hrvatskog osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava, iz perspektive primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), jest niska razina iskorištenosti potencijala IKT-a u obrazovnom sustavu, koju uzrokuje nesustavan pristup uvo­enju IKT-a u obrazovne i poslovne procese škola, kao i nedostatak preporuka, prihvaŠenog okvira, strategije i sustava digitalne zrelosti škola.
Projekt «e-Škole: Uspostava sustava digitalno zrelih škola (pilot projekt)» dio je šireg programa e-Škole. Sam pilot projekt odgovara na uoĉenu potrebu za sustavnim pristupom uvo­enja IKT-a u obrazovni sustav uspostavom sustava razvoja digitalno zrelih škola tako što Še pilotirati organizacijske, tehnološke i obrazovne koncepte uvo­enja IKT-a u obrazovne i poslovne procese u odabranim školama kroz dvije školske godine te na temelju iskustva pilotiranja razviti strategiju za implementaciju sustava digitalno zrelih škola.
Zbog specifiĉnosti troškovnih aktivnosti, od kojih neke prirodno potpadaju pod ESF, a druge pod ERRF fondove, kao i zbog upravljaĉke strukture unutar RH, projekt je, u dogovoru s nadle■nim ministarstvima (MZOS, MRMS, MRRFEU) podijeljen na dva dijela koja se logiĉno nadopunjuju.
Projekt B, kao sadr■ajno noseŠi dio projekta, fokusiran je na razvoj okvira (za digitalnu zrelost, te za digitalne kompetencije) i strateških dokumenata (prijedlog Strategije digitalne zrelosti), te za edukaciju i podršku nastavnom i nenastavnom osoblju, razvoj digitalnih obrazovnih sadr■aja i popratne aktivnosti. Projekt B je, stoga, temelj nastao kao rezultat potreba škola za kvalitetnijim i modernijim nastavnim obrazovnim sredstvima, kao i pristupu nastavi. Bez projekta B ne postoji ni potreba za projektom A.
Projekt A slu■i kako bi se sadr■aji, edukacija i podrška koju pru■a projekt B optimalno iskoristili kroz korištenje sofisticirane IKT opreme, prilago­ene potrebama hrvatskog obrazovnog sustava, kao i kroz pru■anje raznorodnih e-usluga, pomoŠu kojih Še se nastavni, poslovni i administrativni procesi u školama uĉiniti efikasnijim i transparentnim. Projekt A je, najkraŠe reĉeno, infrastrukturno-uslu■ni okvir koji omoguŠuje da Projekt B u potpunosti ostvari sve svoje zadane ciljeve.
S ciljem ispunjavanja spomenutog cilja, kao i OP pokazatelja, projektom je obuhvaŠeno više od 10% osnovnih i srednjih (gimnazije i strukovne) škola u Republici Hrvatskoj, što u apsolutnim brojkama iznosi 150 škola, od ĉega 100 osnovnih i 50 srednjih škola. Škole su odabrane na temelju naĉela reprezentativnosti na naĉin da odabrane škole odra■avaju stanje na terenu, kako po vrstama škole, tako i po veliĉini, razvijenosti podruĉja i regionalnoj zastupljenosti.
Pilot projekt traje tri godine s poĉetkom 1. o■ujka 2015. i završetkom 28. veljaĉe 2018. Tijekom trajanja projekta postavit Še se temelji za provedbu velikog projekta (2019.-2022.).
Provedba projekta poĉela 1. sijeĉnja 2016. godine
Koordinatorica: An­elka Salopek, mag. prim. educ
E – administrator: Danko BertoviŠ
 
PROJEKT - RIJEKA 2020 – Europska prijestolnica kulture
U projektu Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture uz Grad Rijeku, kao nositelja titule, i trgovaĉko društvo RIJEKA 2020, glavni partneri projekta su Primorsko-goranska ■upanija, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, Turistiĉka zajednica i Sveuĉilište u Rijeci.
Kulturni i umjetniĉki program se sastoji od sedam programskih pravaca s programima namijenjenim najrazliĉitijoj publici, izme­u ostalog programima koji su prilago­eni djeci osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta.
Namjera da se dijelovi kulturnog programa Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture koji su svojim sadr■ajem prilago­eni djeci osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta implementiraju u školske
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane BrliŠ - MażuraniŠ Ogulin 76
kurikulume i godišnje planove i programe u sljedeŠe dvije školske godine (2019./2020. i 2020./2021.),
odnosno tijekom samog trajanja projekta. Navedenu namjeru podr■alo je i Ministarstvo znanosti i
obrazovanja Republike Hrvatske koje Še proslijediti sve informacije o projektu prema svim osnovnim i
srednjim školama Republike Hrvatske. Europska prijestolnica kulture naslov je koji se godišnje
dodjeljuje barem jednom europskom gradu koji u tom razdoblju u najboljem svjetlu prikazuje svoj
kulturni ■ivot te svoju kulturno-povijesnu baštinu. Brojni europski gradovi dosad su iskoristili tu titulu
za preobra■aj vlastite kulturne osnove te tako izmijenili naĉin na koji ih svijet promatra. Tako­er,
izabrani se gradovi nadaju poveŠanoj inozemnoj pozornosti i velikom broju posjetitelja. Samu
inicijativu Europske prijestolnice kulture pokrenula je tadašnja grĉka ministrica kulture Melina Mercouri
kao sredstvo zbli■avanja gra­ana Europske unije i jaĉanja europskih integracija, a bit Europske
prijestolnice kulture je u tome da grad pomoŠu kulture uspije pokrenuti svoje druge resurse i razviti
strategiju kojom Še iŠi naprijed.
Rijeka je imenovana hrvatskom europskom prijestolnicom na temelju struĉnog ocjenjivanja
Povjerenstva neovisnih struĉnjaka za izbor hrvatske Europske prijestolnice kulture za 2020. godinu. Uz
Rijeku, u posljednji su krug bili ukljuĉeni i Pula, Osijek i Dubrovnik, a konaĉan odabir temeljen je na
programima koje su gradovi izradili za razdoblje do 2020. godine te njihovim planovima u razdoblju
nakon što ponesu titulu Europske prijestolnice kulture. Iste Še godine titulu Europske prijestolnice
kulture preuzeti i irski Galway.
 
PROJEKT – ZANIMANJA 21. STOLJEĂA
U okviru doga­anja kroz zanimljive interaktivne i istra■ivaĉke pokuse i druge sadr■aje djeci Še se
prezentirati znanja i vještine koje trebaju steŠi kako bi bila spremna za zanimanja 21. stoljeŠa. Kroz igru
i istra■ivanje istaknut Še se da je suvremeno znanstveno (STEM) obrazovanje potrebno svoj djeci bez
obzira što Še kasnije raditi u ■ivotu.
Obrazovni naglasci doga­anja koje bi se odr■alo u petak, 24. sijeĉnja 2020. su uvo­enje STEM sadr■aja
s naglaskom na fiziku od 4. godine ■ivota u vrtiŠe i u razrednu nastavu, predmetnu nastavu i
me­upredmetne sadr■aje uz interdisciplinarno povezivanje. Uĉiteljima i nastavnicima Še biti
predstavljena dva projekta u koje se mogu ukljuĉiti, projekt Hrvatskog fizikalnog društva „Znanstveno
(STEM/STEaM) obrazovanje od rane dobi – prema suvremenom obrazovanju za zanimanja i gra­ane
21. stoljeŠa” koji se izvodi uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja te projekt PMF-Lumen
namijenjen vrtiŠima i školama kojeg smo ove godine pokrenuli na Prirodoslovno-matematiĉkom
fakultetu Sveuĉilišta u Zagrebu.
Koncept izvedbe doga­anja Še biti sliĉan doga­anju Istra■ivaĉi 21. stoljeŠa koje je bilo organizirano u
Ogulinu, u studenom 2018. godine.
Ideja je da se omoguŠi sudjelovanje svim uĉenicima osnovnih škola u Ogulinu i zainteresiranim
vrtiŠkim skupinama. Djecu bi u dogovoru sa školama i vrtiŠima podijelili u grupe koje bi s nastavnicima
ili odgajateljima posjetile doga­anje i u njemu aktivno sudjelovali. S obzirom na veŠi broj djece
predvi­eno vrijeme po grupi djece je 1 sat s moguŠnošŠu da zainteresirana djeca ostanu dulje.
 
PROJEKT PROMIKRO
Osnovna škola Ivane BrliŠ – Ma■uraniŠ Ogulin prijavila se za projekt ProMikro.
Škola Še po tom planu, dobiti mikroraĉunala i obrazovne sadr■aje za njihovu uporabu. Mikroraĉunala
Še biti u vlasništvu škola, koje Še ih posu­ivati uĉenicima na razdoblje od godinu dana, odnosno
tijekom poha­anja 6. razreda. Cilj je uvo­enje algoritamskoga naĉina razmišljanja i problemskoga
pristupa u razliĉite nastavne predmete i izvannastavne aktivnosti uporabom mikroraĉunala, uz posebni
naglasak na razvoj digitalne pismenosti i kreativnosti u djece.Glavna aktivnost ovog poziva bit Še
edukacija uĉitelja razliĉitih struka o naĉinima uporabe mikroraĉunala u nastavi svih predmeta, primjerice
u matematici, prirodi, tehniĉkoj kulturi, informatici, glazbenoj kulturi, tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, uz
posebni naglasak na razvoj digitalne pismenosti i kreativnosti u djece.
Kordinatori: Danko BertoviŠ, Anita BelanĉiŠ
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane BrliŠ - MażuraniŠ Ogulin 77
 
PROJEKT - MIROTVORNA ŠKOLA Krunoslav SukiŠ Priznanje
Mirotvorna škola potiĉe odgoj za mir u osnovnim i srednjim školama te istiĉe doprinos školske zajednice
u gra­enju kulture nenasilja u lokalnoj zajednici. Sastoji se od povelje te sedmodnevnog studijskoedukativnog
programa za 14 uĉenika/ca, 2 nastavnika/ce, 2 ĉlana/ce roditeljskog vijeŠa nagra­ene
škole te 2 ĉlana/ce lokalne samouprave.
Do sada su uĉenici i nastavnici dvaju osnovnih škola dobili Priznanje "Krunoslav SukiŠ" za promicanje
mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava u lokalnoj zajednici (Oš M. BrozoviŠ iz Kastava 2011.g. i Oš E.
KumiĉiŠ iz Rijeke, 2014.). Oni su sami prepoznali da aktivnosti koje provode pridonose kulturi
solidarnosti, mirotvorstva i nenasilja u njihovoj školi i u njihovoj zajednici. Tako su nas potaknuli da
ustanovimo novu, posebnu kategoriju priznanja – Mirotvorna škola!
Osnovna škola Ivane BrliŠ – Ma■uraniŠ Ogulin javlja se veŠ ĉetvrtu godinu za dobivanje ove presti■ne
nagrade te je kao visoko pozicionirana škola za dobivanje ovog priznanja dobila poziv za sudjelovanjem
na 1. Forumu Mirotvorna škola u Osijeku 31. kolovoza i 1. rujna 2017. godine.Priznanje Mirotvorna
škola daje smisleni okvir razliĉitim socijalnim odgojnim aktivnostima koje škole provode, a da ove nisu
obavezne niti ih se sustavno vrednuje ni nagra­uje.
Priznanje Mirotvorna škola obuhvaŠa trajne napore školske zajednice kojom ona pridonosi da kao
društvo nenasilnim metodama napredujemo prema solidarnoj, pravednoj, miroljubivoj i mironosnoj
zajednici. U takvoj zajednici su kvaliteta ■ivota, po■eljna buduŠnost i zajedniĉka nada utemeljeni na
ljudskoj povezanosti i povjerenju, tu se ljudski potencijali ne razvijaju na štetu drugoga nego, upravo
obrnuto – kroz solidarnost, ukljuĉivanje i suradnju – obiĉnih ljudi, mladih i starih, ljudi sa posebnim
potrebama i onih s posebnim odgovornostima u zajednici (škole, zdravstvene ustanove, udruge, lokalna
samouprava…). U takvoj zajednici razliĉitosti (etniĉka, vjerska ili bilo koja druga) obogaŠuju i poticaj su
kreativnosti a ne prijetnja. Brine se o sveukupnoj prirodi, ukljuĉujuŠi ■ivotinje. Priznanje Mirotvorna škola
namijenjena je školskim zajednicama koje upuŠuje svoje uĉenike i djelatnike upravo na taj smjer. Uz
elemente mirovnog i gra­anskog odgoja razvijaju i procedure i strukture za prevenciju nasilja te mirno
rješavanje sukoba, a potiĉu i podr■avaju djelovanju svojih uĉenika u zajednici! Miru se pristupa kao
dinamiĉnom procesu. Školi se pristupa kao zajednici uĉenika, nastavnika i roditelja. U kolovozu 2020.
godine OŠ Ivane BrliŠ – Ma■uraniŠ Ogulin bit Še domaŠin 4. Foruma Mirotvorna škola te Šemo kroz
cijelu šk. god. 2019./2020. Organizirati brojne aktivnosti s ciljem razvoja tolerancije kod uĉenika
izme­u ni■ih i viših razreda naše škole.
 
PROJEKT – KA RADDAR
Projekt KA RADDAR odnosi se na rad sa potencijalno darovitim uĉenicima naše škole i Karlovaĉke
■upanije (detektirali smo ih na poziv našeg Osnivaĉa – Karlovaĉke ■upanije i ima ih oko 500 ukljuĉujuŠi
i gradske i ■upanijske osnovne škole). U listopadu 2019. godine zapoĉinje rad s darovitim uĉenicima.
- KADA- Radionice za nadarene poĉet Še sa radom u listopadu šk.god.2019./2020. svake druge
subote u terminu od 9.30 - 12.30
- GDJE – Gimnazija u Karlovcu
- KAKO- Organizirani prijevoz autobusom za uĉenike, rad sa mentorima kroz 5-6 skupina
(ovisno o broju zainteresiranih uĉenika)
- TKO – potencijalno daroviti uĉenici 4. 5. i 6. razreda koji ■ele prihvatiti tu obvezu i ĉiji roditelji
su spremni djecu dovoditi do organiziranog prijevoza i ĉekati ih u povratku.
Voditeljica projekta: Martina ŮaniŠ, prof.
 
PROJEKT - Program interdisciplinarne terenske nastave u Edukacijskom centru Hrvatskog
Crvenog kri■a za uĉenike sedmih razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj
Hrvatski Crveni kri■ dobio je 8. svibnja 2018. godine suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za
provedbu "Programa interdisciplinarne terenske nastave u Edukacijskom centru Hrvatskog Crvenog
kri■a za uĉenike sedmih razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj" što je objavljeno i na stranicama
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane BrliŠ - MażuraniŠ Ogulin 78
Agencije za odgoj i obrazovanje. Terenska nastava sastoji se od obilaska multimedijskog i interaktivnog
edukativno-izlo■benog prostora i radionica.
Voditelj projekta: Katarina MagdiŠ, uĉiteljicaTZK
 
PROJEKT – „I ti za IT“
Ukljuĉili smo se u projekt doniranja amortizirane informatiĉke opreme, a ukljuĉene su škole iz
Karlovaĉke i Bjelovarsko – bilogorske ■upanije.
Voditelj projekta: An­elka Salopek, mag. prim. educ.
PROJEKT - Sat kodiranja /Hour of Code
Sat kodiranja globalni je pokret kojeg ĉine deseci milijuna uĉenika u preko 180 zemalja svijeta.
Organiziran je od strane Code.org, javne neprofitne organizacije posveŠene širenju informatike, a na
globalnoj razini podr■avaju ga partneri kao što su Microsoft, Apple, Amazon i dr. Nazivaju ga i
najveŠim doga­ajem uĉenja u povijesti. Odr■ava se tijekom Tjedna edukacije informatike Computer
Science Education Week 9.-15.prosinca, 2019. Cilj Sata kodiranja nije nauĉiti svakoga kako postati vrsni
raĉunalni znanstvenik u sat vremena. Sat vremena dovoljno je za shvatiti kako je raĉunalna znanost
zabavna i kreativna, da je dostupna svim uzrastima, za sve uĉenike (i uĉitelje!), bez obzira na dotadašnja
znanja. OŠ Ivane BrliŠ Ma■uraniŠ bit Še jedna od tisuŠu ustanova iz cijelog svijeta koje Še u ovom
tjednu pru■iti moguŠnost svima koji to ■ele da pokušaju programirati.
Nositelj projekta: Anita BelanĉiŠ
PROJEKT - Dan sigurnijeg interneta/ Safer Internet Day
Safer Internet Day (SID) je globalni doga­aj kojim se svake godine, u drugom tjednu mjeseca veljaĉe
promovira sigurnija i odgovornija upotreba online tehnologije me­u djecom i mladima. Ovogodišnji
moto je „Zajedno za bolji internet“ a obilje■ava se 11.veljaĉe, 2020.
Uĉenici Še imati priliku koristiti niz aktivnosti i materijala s portala http://www.petzanet.hr/nastalog
kao rezultat hrvatskog projekta iz 2014.godine „Sigurnost djece na Internetu“ te stranice hrvatskog
Centra za sigurniji Internet http://www.csi.hr/.
Nositelj projekta: Anita BelanĉiŠ
PROJEKT - Skype s Scientist
Skype s Scientist je me­unarodni program koji „spaja“ znanstvenike sa uĉenicima diljem svijeta putem
stranice https://www.skypeascientist.com/. Znanstvenici se putem Skype-a ukljuĉuju u nastavni sat
gdje odgovaraju na pitanja uĉenika o svojem struĉnom radu ili o ■ivotu znanstvenika opŠenito. Cilj je
pru■iti uĉenicima uvid u posao stvarnog znanstvenika te na taj naĉin pobuditi interes za znanost veŠ u
osnovnoškolskoj dobi. U program je ukljuĉeno više od 1700 znanstvenika širom svijeta, a u našoj školi
u okviru predmeta Biologija ove školske godine planiramo se ukljuĉiti u Skype A Scientist LIVE
prijenos ili pogledati snimku nekog zanimljivog predavanja, ovisno o terminu.
Nositelj projekta: Anita BelanĉiŠ
PROJEKT - Europska noŠ istra■ivaĉa 2019.
„Europska noŠ istra■ivaĉa“ u Republici Hrvatskoj dio je inicijative koja se odr■ava posljednjih desetak
godina u gradovima diljem Europe zadnjeg petka u mjesecu rujnu. Osamnaest hrvatskih institucija iz
sustava znanosti, visokog obrazovanja, javne uprave i privatnog sektora provodi projekt te Še
sudjelovati u organizaciji i ovogodišnje Europske noŠi istra■ivaĉa 27. rujna 2019. godine od 17.00 do
22.00 sata u ĉetiri hrvatska grada: Osijek, Rijeka, Split i Zagreb.
Europska noŠ istra■ivaĉa okupit Še na frekventnim mjestima navedenih gradova hrvatske znanstvenice i
znanstvenike koji Še interaktivnim sadr■ajem djeci i odraslima pribli■iti znanost i svoj rad. Grupa
uĉenika Osnovne škole Ivane BrliŠ Ma■uraniŠ Ogulin posjetit Še NoŠ istra■ivaĉa u Zagrebu.
Nositelj projekta: Anita BelanĉiŠ
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane BrliŠ - MażuraniŠ Ogulin 79
PROJEKT - GLOBE Europska fenološka kampanja 2019.
Prvi put ove školske godine ukljuĉujemo se u svjetski znanstveno obrazovni program GLOBE i to kroz
Europsku fenološku kampanju European Phenology Campaign - Autumn 2019. U periodu od rujna do
prosinca 2019. uĉenici Še pratiti fenologiju odabrane listopadne vrste stabla uz korištenje GrowApp
mobilne aplikacije. Predvi­eno je i povezivanje s partnerskom školom zbog razmjena podataka i
fotografija iskustva internacionalne komunikacije.
Nositelj projekta: Anita BelanĉiŠ
PROJEKT - Kako štedjeti energiju u klimatski razliĉitim krajevima Hrvatske?
Cilj projekta je dodatno popularizirati odr■ivi razvoj i zaštitu okoliša, razvijati kritiĉko mišljenje kod
uĉenika i koristiti digitalne sadr■aje u nastavi prirode 5.razreda. Namjena programa je povezati teme
koje se obra­uju u okviru redovne nastave sa svakodnevnim ■ivotom, te popularizirati zaštitu prirode i
odr■ivi razvoj kroz suradnju me­u školama. Istra■ivaĉki rad uĉenika biti Še usmjeren na uporabu i
troškove energenata za grijanje te moguŠnosti štednje energije u tri razliĉita klimatska podruĉja
Republike Hrvatske. Naime, rezultate svoga istra■ivanja (iz gorskog kraja) naši uĉenici Še podijeliti i
usporediti rezultatima uĉenika Osnovne škole J. Šurana iz Višnjana (primorski kraj) te s rezultatima
uĉenika Osnovne škole Bogumila Tonija iz Samobora (bre■uljkasti kraj). O zakljuĉcima Še uĉenici
raspraviti koristeŠi Skype.
Nositelj projekta: Anita BelanĉiŠ
 
PROJEKT - Festival znanosti 2020.
Ukoliko bude organiziranih aktivnosti u Ogulinu mo■e se planirati sudjelovanje ili barem posjet nekim
radionicama ili predavanjima.PROJEKT - Sat kodiranja /Hour of Code
 
PROJEKT – RECIKLIRAJ ZA BOLJE SUTRA
U organizaciji Grada Ogulina provodit Še se projekt ''Recikliraj za bolje sutra“.
Rijeĉ je o projektu koji u 85 %-tnom iznosu sufinancira EU, a tiĉe se provedbe niza izobraznoinformativnih
aktivnosti, kojima se ■eli doprinijeti pozitivnim promjenama u sustavu odr■ivog
gospodarenja otpadom. Neke od aktivnosti su provedba edukativnih radionica za djecu u vrtiŠima,
osnovnim i srednjim školama, te natjecanje za osnovne škole.
Voditelj projekta: Anka IvoševiŠ, prof.
 
PROJEKT – OTVORENI DAN KEMIJE NA PMF – u SVEU╚ILIŠTA U ZAGREBU
Poticanje radoznalosti kod uŔenika, osamostaljivanje uŔenika za rad, uŔenje s raazumijevanjem,
veŠa motivacija za rad, razvijanje radnih navika, logiŔkog razmišljanja i misaonog operiranja te
unaprje¤ivanje rada uŔenika i škole. Ove školske godine Dani otvorenih vrata PMF – a bit Še 3.
travnja 2020. godine
Voditelj projekta: Milan ZeliŠ, prof. i Anita BelanŔiŠ, dr.
 
PROJEKT - Znanstvenik u školi
Nakon prošlogodišnjeg „gostovanja“ znanstvenika putem Skype-a, ove Še školske godine u okviru
nastave prirode i biologije školu posjetiti znanstvenik- profesor s Biološkog odsjeka Prirodoslovno
matematiĉkog fakulteta u Zagrebu i govoriti o svojim istra■ivanjima ■ivog svijeta.
Voditeljica projekta: Anita BelanĉiŠ, dr.
 
PROJEKT - Skype debata o zaštiti prirode
Uĉenici dvaju škola Še putem videokonferencije debatirati o temama zaštite okoliša. Aktivnost je
namijenjena uĉenicima šestih razreda.
Voditeljica projekta: Anita BelanĉiŠ, dr.
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane BrliŠ - MażuraniŠ Ogulin 80
 
PROJEKT P.s. – Pokreni se!
Razvojna agencija Karlovaĉke ■upanije RA KARLA, u partnerstvu sa HZZ PU Karlovac, Gradom
Karlovcem, Karlovaĉkom ■upanijom, ŮG KORAK, Udrugom Carpe Diem, Obrtniĉkom komorom
Karlovaĉke ■upanije te HGK – ■upanijskom komorom Karlovac, provodi projekt P.s. – pokreni se,
koji se financira iz ESF-a. U okviru projekta izra­uje se Strategija razvoja ljudskih potencijala
Karlovaĉke ■upanije za razdoblje 2019. - 2024. godine.
Strategija cilja je doprinijeti rješavanju kljuĉnih problema i izazova u podruĉju tr■išta rada, socijalnog
ukljuĉivanja te obrazovanja u Karlovaĉkoj ■upaniji.
Voditeljica projekta: Martina ŮaniŠ, prof.
 
PROJEKT – STOP BRZINI
Društvo Naša djeca Ogulin i Djeĉje gradsko vijeŠe Grada Ogulina u suradnji s Gradom Ogulinom
priprema projekt „Stop brzini“, u svrhu poticanja veŠe pa■nje, opreza i sigurnosti u prometu djece i
svih sudionika.
Projekt je nastao na poticaj MO Lomost u kojem su dvije najprometnije i najugro■enije ulice u Gradu -
Ulica Sveti Rok i LomošŠanska cesta.
Obzirom da nam je svima od iznimne va■nosti sigurnost i zaštiŠenost djece potaklo nas je da kao Grad
prijatelj djece damo veŠu pozornost prometnoj kulturi.
Projekt je dvosmjeran i usmjeren je na praktiĉno kretanje prometnicama i poligonom i vizualno s
oznakama prometnih znakova iz crtanog filma „Šegrt HlapiŠ“ Poštujte naše znakove.
Uz to osmišljena je traka koja Še biti postavljena kao upozorenje na dozvoljenu brzinu vo■nje, a
simbolizira logo projekta. Na taj naĉin dajemo i doprinos knji■evnoj baštini naše spisateljice Ivane BrliŠ
Ma■uraniŠ.
Naše ■elje i nu■ne potrebe za sigurnost uvelike ovise i o slu■benim prometnim obilje■jima pa se u
projektu predla■e: iscrtavanje pješaĉkih prijelaza i biciklistiĉke staze u navedenim ulicama Sveti Rok i
LomošŠanska cesta te su na suradnju pozvane i mjerodavne institucije.
Projekt se planira realizirati u Djeĉjem tjednu, u petak, 11. listopada 2019. godine, a promovira ciljeve i
zadaŠe koje su iznimno va■ne za prometnu kulturu i znanje djece:
• omoguŠiti djeci da postupno usvoje najelementarnija znanja o prometu te usvoje osnovne
navike kretanja i ponašanja u raznim prometnim situacijama
• uputiti djecu na pravilno i kulturno ponašanje na ulici
• poticati djecu da usvoje saznanja o neposrednoj okolini
• upoznati djecu s osnovnim elementima prometnog odgoja
• ukazivati na opasnosti u prometu
• sadr■ajima i aktivnostima pridonositi sigurnosti djece u prometu
• omoguŠiti usvajanje osnovnih navika kretanja i ponašanja u prometu
• razvijati kod djece pa■nju, toleranciju i strpljenje
• upoznati djecu s temeljnim pojmovima koji se odnose na promet
• poticati djecu da s lakoŠom – kroz igru prihvaŠaju upute o prometu te da ih na primjeren
naĉin i koriste
• poticati na prihvatljivo i sigurno kretanje prometnicama
• poticati senzibilizaciju djece prema osobama s invaliditetom, starijima te ih usmjeravati i na
me­usobnu pa■nju u prometnom okru■enju.
Nositelji projekta: uĉiteljice RN, Ůeljko BlaškoviŠ i Nikola Bo■iĉeviŠ
PROJEKT – I ja ■elim ĉitati
Nacionalna kampanja za osobe s teškoŠama ĉitanja i disleksijom "I ja ■elim ĉitati!" nastavlja s
provedbom svojih programa i u šk. god. 2019.-2020. godini.
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane BrliŠ - MażuraniŠ Ogulin 81
Organizator kampanje je Hrvatskog knji■niĉarskog društvo koje nas poziva na zajedniĉki nastavak ovog
projekta.
Na taj naĉin poma■emo roditeljima, nastavnicima i profesorima koje bi organizacijom programa
(informativnih tematskih izlo■bi, predavanja, radionica) educirali i informirali o
o djeci koja imaju teškoŠe ĉitanja i disleksiju. Zbog ovog problema, takva djeca ote■eno prate nastavu.
Organizirat Šemo informativana predavanja za roditelje. Predavanja Še odr■ati logopedi,
Plan je da se pove■emo se s lokalnom knji■nicom i na taj naĉin ostvarimo zajedniĉki program.
Mo■e se i potakniuti nabavu gra­e lagane za ĉitanje, a s takvom gra­om pomoŠi se uĉenicima s
teškoŠama ĉitanja i disleksijom.
Voditeljica projekta: Helena Vukelja, prof.
PROJEKT - PLASTIĈNIM ĈEPOVIMA DO SKUPIH LJEKOVA
To je humanitarna akcija prikupljanja plastiĉnih ĉepova Udruge oboljelih od leukemije i limfoma
(UOLL) u koju se ukljuĉila i OŠ Ivane BrliŠ – Ma■uraniŠ sa svojim podruĉnim školama.
Udruga oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske (UOLL) pokrenula je projekt pod nazivom
"Plastiĉnim ĉepovima do skupih lijekova", a nedavno je i potpisan Ugovor o suradnji o prikupljanju i
zbrinjavanju plastiĉnih ĉepova s tvrtkom GKP ĈAKOM d.o.o. Potpisivanjem Ugovora stekli su se
uvjeti da se akcija prikupljanja ĉepova još više proširi i da se u nju ukljuĉi još veŠi broj ljudi. Udruga Še
prikupljene ĉepove prodavati, a novcem od prikupljenih ĉepova Še se nabavljati potrebni lijekovi.
Udruga sa sjedištem u Ĉakovcu djeluje od 1998. godine, neprofitna je, a osnovana je sa svrhom
pru■anja pomoŠi oboljelima od teških malignih bolesti na podruĉju Hrvatske. Udruga vodi brigu o
oboljelima od leukemije, mijeloma, limfoma, GIST-a (gastrointestinalnog stromalnog tumora) te
srodnih hematoloških i onkoloških bolesti.
U projekt "Plastiĉnim ĉepovima do skupih lijekova" veŠ su se ukljuĉile i neke tvrtke kako bi
pomogle Udruzi, a ujedno i potaknule svoje zaposlenike da ne bacaju plastiĉne ĉepove od PET
ambala■e. U nadi kako Še ova humanitarna akcija pridonijeti poboljšanju ■ivotnih uvjeta oboljelih od
leukemije i limfoma pozivaju se i sve druge tvrtke koje još ne sudjeluju u humanitarnoj akciji da se
ukljuĉe u istu.
Prikupljaju se ĉepovi od proizvoda koji su konzumirani u tvrtkama, ali donose se ĉepovi i iz
domaŠinstava pa i šire. Osim plastiĉnih ĉepova, sakuplja se i tzv. proizvodni škart (tvrtke koje u
poslovnim procesima koriste plastiĉne ĉepove). SakupljajuŠi plastiĉne ĉepove ĉinite dobro za okoliš, a
ujedno ĉinite i hvalevrijedno humanitarno djelo. U projekt su se ukljuĉile mnoge škole, vrtiŠi, vjerske
zajednice, a svakim danom sti■u pozivi i upiti kako se mo■e ukljuĉiti u projekt.
Voditeljica projekta: Ivanka KirasiŠ
PROJEKT - ZA 1000 RADOSTI
To je bo■iŠna akcija Hrvatskog Caritasa "Za 1000 radosti“, kojom se prikuplja pomoŠ za najsiromašnije
obitelji u Hrvatskoj. To je trajni poziv svih kršŠana da konkretnim djelima poma■u najpotrebnijima i
tako svjedoĉe svoju vjeru. To je ujedno i temeljna zadaŠa svih nastojanja Hrvatskoga Caritasa kao i
karitativnog djelovanja na biskupijskim, ■upnim i drugim razinama.
Na taj se naĉin, što veŠi broj uĉenika i djelatnika Škole, ukljuĉuje svojim prilozima i
anga■manom u pomaganju najugro■enijim pojedincima i obiteljima. Posebna pozornost i naglasak
stavlja se na kartice namijenjene djeci, mladima i odraslima koje Še se po cijeni od 5 kuna moŠi nabaviti
u školi, a cijeli prihod ide za potrebe Hrvatskog Caritasa. Bo■iŠna akcija "Za 1000 radosti" svake
godine ima drugaĉiji naziv pa se tako 2012. godine odvijala pod geslom “Vjerovali ili ne - i vi mo■ete
mijenjati svijet“.
Voditeljica projekta: Anka IvoševiŠ, prof.
 
PROJEKT - MEđU NAMA
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane BrliŠ - MażuraniŠ Ogulin 82
Projekt Ma­u nama je edukativni projekt koji Procter&Gamble potpuno besplatno nudi osnovnim
školama u Hrvatskoj još od 2005./2006. godine. U tom je razdoblju 250 000 djevojaka dobilo naše
edukativne materijale i uzorke proizvoda. Projekt obuhvaŠa uĉenice 6. i 7. razreda, ciljajuŠi djevojke u
dobi 12 i 13 godina, a program pru■a doprinos pripremi djece za pubertet i sve promjene koje prate to
izazovno razdoblje. Posebna pozornost se posveŠuje naĉinima poveŠanja samopouzdanja i
samopoštovanja te poticanja izgradnje pozitivne slike o sebi kod adolescenata. U širem smislu to znaĉi
adresiranje ■ivotnih vrijednosti poput zdravlja, odnosa, obitelji i obrazovanja, ali i tema kao što su
osobna higijena (posebno tijekom mjeseĉnice) te anatomija reproduktivnog sustava, njegove funkcije i
utjecaja na reproduktivno zdravlje. Provedbom promijenjenog programa koji ukljuĉuje godinu dana
starije djevojke nego do sada, ispunjavaju se ciljevi nacionalnog školskog kurikuluma u vezi
zdravstvenog odgoja.
Koordinatorice: Amalia Misir Ĉujko i Anka IvoševiŠ
 
PROJEKT - ZELENA ĈISTKA
Zelena ĉistka je dio globalne akcije World Cleanup koja okuplja aktivne gra­ane i organizacije u
najveŠem volonterskom projektu u povijesti ĉovjeĉanstva. Cilj je u jednom danu ukloniti što veŠe
koliĉine ilegalno odlo■enog otpada. Ideja je 2008. godine krenula iz estonske gra­anske inicijative Let’s
do it! (Uĉinimo to!), koja je organizirala akciju u kojoj je sudjelovalo 50.000 volontera, koji su u jednom
danu oĉistili 10.000 tona otpada s bud■etom od 500.000 eura. U normalnim okolnostima dr■avi bi za to
bile potrebne 3 godine i više od 22 milijuna eura!
Kampanja udruge Ůmergo pod nazivom „Zelena ĉistka – jedan dan za ĉisti okoliš“, usmjerena je na
podizanju svijesti gra­ana Hrvatske o va■nosti osobne brige za okoliš. Gomilanje smeŠa je veliki
problem današnjice koji direktno utjeĉe na kvalitetu ■ivljenja ljudi, ali i situacija u okolišu. Promjena
navika svakog pojedinca, ali i organizacija, poduzeŠa i institucija, jedini je naĉin da se oĉuvaju prirodne
ljepote i dobra, te osigura ljepša i zdravija buduŠnost kojemu je cilj podizanje svijesti gra­ana Hrvatske i
njihovom odnosu prema okolišu. Akcija Zelena ĉistka organizirana je prema principu: svatko oĉisti svoj
kraj, a zajedno Šemo oĉistiti cijelu HRVATSKU!
Zajedniĉka jednodnevna akcija ĉišŠenja divljih odlagališta otpada Zelena ĉistka najveŠi je ekološki
volonterski projekt u Hrvatskoj. Svi lokalni napori povezani su za oĉišŠeno i zelenije sutra. Bu­enje
svijesti o stvaranju i va■nosti odgovornog gospodarenja otpadom s ciljem oĉuvanja okoliša, prirode i
planete Zemlje, koja je naše zajedniĉko dobro, prvi je korak na tom putu.
Voditeljica projekta: Amalia Misir Ĉujko, uĉiteljica prirode i biologije
 
PROJEKT - MRVA – MALI RASADNIK VOLONTERSKOG AKTIVIZMA
Projekt ima za cilj poveŠati broj kvalitetnih i odr■ivih volonterskih programa te programa školskog
volontiranja i odgoja za volontiranje. MRVA je projekt koji obuhvaŠa niz aktivnosti sa zajedniĉkim
ciljem podizanja razine standarda organiziranog volontiranja unutar osnovnoškolskog obrazovnog
sustava. Projekt se temelji na pripremi i provedbi seminara za struĉne djelatnike osnovnih škola,
provedbi interaktivnih radionica za uĉenike 7. i 8. razreda te osnivanju uĉeniĉkih volonterskih klubova
koji bi, u konaĉnici, proveli izravne volonterske akcije u lokalnoj zajednici.
Voditeljica: Martina ŮaniŠ, prof.
 
PROJEKT – WORLD SKILLS CROATIA 2020 – 13- i 14. svibnja
U svrhu populariziranja strukovnog obrazovanja i va■nosti vještina, razvoja karijere, me­unarodne
suradnje te natjecanja mladih osoba opŠenito dana 13. i 14. svibnja 2020. godine na Zagrebaĉkom
velesajmu odr■at Še se Dr■avna natjecanja strukovnih škola pod nazivom World Skills Croatia 2020.
Prvo takvo natjecanje odr■alo se u o■ujko 2019. godine u ĉemu je i naša Škola sudjelovala. Posjetom
natjecanju uĉenici Še dobiti priliku vidjeti koje moguŠnosti pru■a strukovno obrazovanje, osobno se
uvjeriti u atrktivnost strukovnih zanimanja i izvrsnost koju mogu postiŠi obrazovanjem u strukovnim
školama. Samo natjecanje popraŠeno je brojnim aktivnostima poput “Isprobaj vještinu” gdje Še uĉenici
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane BrliŠ - MażuraniŠ Ogulin 83
moŠi isporbati svoje vještine kroz jednostavne praktiĉne zadatke, dobiti informaije o moguŠnostima
nastavka obrazovanja kroz radionice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te se upoznati s velikim brojem
razliĉitih zanimanja i novih modernim tehnologijama.
 
PROJEKT BONACA/POVJETARAC 7
Krajem mjeseca studenog 2016.godine, nastavnica hrvatskog jezika Nataša Mo■gon i uĉiteljica Glorija
DomitroviŠ poha­ale su trodnevnu edukaciju u okviru projekta Povjetarac-Bonaca 7, u organizaciji
udruge Novi svijet iz Siska. Seminar je obuhvaŠao edukaciju struĉnih djelatnika obrazovnog sustava s
ciljem osposobljavanja za realizaciju radionica vršnjaĉke medijacije u osnovnoj školi, a proveden je
prema programu Za Svemire,moduli Damiri/ice i Spajalice dr.sc.Maje Uzelac. Nakon povratka u svoje
škole nastavnice Nataša i Glorija preuzele su zadaŠu mentora uĉenika šestog razreda koji ■ele uĉiti kako
sukobe rješavati na miran naĉin i sami u tome sudjelovati.
Koordinatorice: Nataša Mo■gon, prof. i Glorija DomitroviŠ, mag. prim. educ.
 
ZUBNA PUTOVNICA
Pilot Projekt se provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo s ciljem promicanja i
zaštite oralnog zdravlja.
Dokument Strateški plan promicanja i zaštite oralnog zdravlja 2015-2017. integralni je dio Nacionalne
strategije razvoja zdravstva za razdoblje od 2012-2020. godine i krovni je dokument
dentalnomedicinske zdravstvene zaštite Republike Hrvatske koji odre­uje razvojne
prioritete,ciljeve,aktivnosti,odgovornosti.
Temeljem navedenog dokumenta donesen je Nacionalni program za preventivu i zaštitu oralnog
zdravlja koji za cilj ima podizanje svjesnosti roditelja i djece o va■nosti odr■avanja pravilne oralne
higijene od najranije dobi, redovnog posjeŠivanja stomatologa te na taj naĉin postizanje dobrog oralnog
zdravlja.
Pilot Projekt Zubna putovnica odnosno jedinstveni obrazac dentalnog statusa je jedna od
aktivnosti koja bi trebala pridonijeti da se promicanje i zaštita oralnog zdravlja uspješno provodi.
Obzirom da je za upis u osnovnu školu školskom lijeĉniku pri sistematskom pregledu
potrebno donijeti potvrdu doktora dentalne medicine, do sada nije postojao jedinstveni obrazac za
pregled kod doktora dentalne medicine koji se koristio pri upisu u školu, veŠ su se u veŠini sluĉajeva pri
upisu koristile potvrde razliĉitih sadr■aja i oblika. Djeca su ĉesto na prvi pregled doktora dentalne
medicine dolazila radi upisa u školu i potvrde u tu svrhu. Zubnom putovnicom Še roditelji, djeca i
lijeĉnici dentalne medicine dobiti priliku bolje se upoznati i dogovoriti o kontrolnom pregledu te,
naposljetku, stvoriti naviku redovitih posjeta radi oĉuvanja oralnog zdravlja.
Pilot projekt Zubna putovnica je zapoĉeo u 6. razredima osnovne škole u Splitsko-dalmatinskoj
i Primorsko-goranskoj ■upaniji u rujnu školske 2016./2017. godine, kada su uĉenici zajedno s pozivom
na cijepljenje protiv hepatitisa B dobili i dentalni obrazac koji im je potreban za pregled kod doktora
dentalne medicine. Nakon pregleda, roditelj, staratelj ili dijete prilikom dolaska na cijepljenje protiv
hepatitisa B (na prvu ili jednu od sljedeŠih doza cijepljenja) školskom lijeĉniku donosi i ispunjeni
dentalni obrazac.
Od proljeŠa ove godine Še se pregledom obuhvaŠati i generacija uĉenika prvog razreda osnovne
škole koji moraju kod dolaska na sistematski pregled školskom lijeĉniku prije upisa u školu donijeti
potvrdu doktora dentalne medicine. U projekt se ukljuĉuju još tri ■upanije: Sisaĉko-moslavaĉka,
Vukovarsko-srijemska ■upanija i Grad Zagreb.
Projekt provodi Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), Hrvatski
zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), ■upanijski zavodi za javno zdravstvo (ŮZJZ) Sisaĉkomoslavaĉke
i Vukovarsko-srijemske ■upanije, Nastavni zavodi za javno zdravstvo (NZJZ) Splitskodalmatinske,
Primorsko-goranske ■upanije i Grada Zagreba „Dr. Andrija Štampar“, Gradski ured za
zdravstvo Grada Zagreba, u suradnji s Hrvatskom komorom dentalne medicine (HKDM). Od ove
školske godine, u projekt se ukljuĉuju i uĉenici OŠ Ivane BrliŠ – Ma■uraniŠ Ogulin.
Voditeljica projekta: Suzana KovaĉeviŠ, uĉiteljica
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane BrliŠ - MażuraniŠ Ogulin 84
 
PROJEKT – ORALNA HIGIJENA
Provodi se u suradnji ss stomatološkim ambulantama dr. Denire Štimac i dr. KovaĉeviŠa u suradnji s
Domom zdravlja Ogulin s ciljem promicanja i zaštite oralnog zdravlja. jedna od aktivnosti koja bi
trebala pridonijeti da se promicanje i zaštita oralnog zdravlja uspješno provodi. Obzirom da je za upis u
osnovnu školu školskom lijeĉniku pri sistematskom pregledu potrebno donijeti potvrdu doktora
dentalne medicine, do sada nije postojao jedinstveni obrazac za pregled kod doktora dentalne medicine
koji se koristio pri upisu u školu, veŠ su se u veŠini sluĉajeva pri upisu koristile potvrde razliĉitih
sadr■aja i oblika. Djeca su ĉesto na prvi pregled doktora dentalne medicine dolazila radi upisa u školu i
potvrde u tu svrhu. Projekt ukljuĉuje uĉenike ni■ih razreda osnovne škole.
Voditeljica projekta: Irena BertoviŠ, uĉiteljica
 
PROJEKT - DUGARESAFEST
Glazbena manifestacija za djecu i mlade „DugaResaFest“ odr■ava se petu godinu za redom, u svibnju
svake godine. Duga Resa Fest 2020. ima za cilj poveŠati kulturnu ponudu u lokalnoj zajednici te
aktivirati djecu i mlade kroz kreativno izra■avanje, kulturu, umjetniĉke i glazbeno scenske i obrazovne
aktivnosti, potaknuti kreativnost, natjecateljski duh i kreativno provo­enje slobodnoga vremena.
Tako­er, cilj je promovirati i podr■ati glazbeno stvaralaštvo djece i mladih na nacionalnoj i
me­unarodnoj razini te ujedno promovirati Grad Duga Resu kao centar tih aktivnosti.
Voditelj projekta: đur­ica Cipek, Marina TurudiŠ
 
PROJEKT - JAGOR
Ove godine, u organizaciji Udruge Oda prijateljstvu Ogulin, OŠ Ivane BrliŠ – Ma■uraniŠ Ogulin
ukljuĉuje se u projekt Ogulinski djeĉji festival po uzoru na nekadašnji ogulinski projekt “Mladi Ogulina
pjevaju (Prvi glas Ogulina)”. Ovim putem razvijat Še se kod uĉenika glazbeno stvaralaštvo, a
zahvaljujuŠi Osnovnoj glazbenoj školi koja djeluje pri OŠ Ivane BrliŠ – Ma■uraniŠ Ogulin, mnogi
uĉenici ogulinskog kraja razvijaju sluh i slušne sposobnosti. Ova aktivnost je humanitarnog karaktera,
što znaĉi da Še se prihod od ulaznica biti namijenjen za pomoŠ oboljeloj djeci s ogulinskog podruĉja.
Voditelj projekta: đur­ica Cipek, Danijel VuĉiŠ
 
RAZGLEDNICA MOGA ZAVI╚AJA
Namjena projekta je potaknuti uŔenike da istra■uju svoje mjesto i zaviŔaj.
Odabranim aktivnostima uŔenici Še uŔiti o svom zaviŔaju kroz istra■ivaŔki rad, a zatim svoje radove
predstaviti uŔenicima drugih škola ukljuŔenih u projekt.
Projekt Še se realizirati na nastavi pojedinih nastavnih predmeta i podruŔja (prema Planu rada
svakog uŔitelja) obradom i aktivnostima provo¤enja nastave i izvannastavnih aktivnosti.
Voditeljica projekta: Josipa Tarle
 
PROJEKT - HRVATSKE RAZGLEDNICE
Tijekom prošle dvije školske godine u našu školu, posebno uĉenicma drugog, treŠeg i ĉetvrtog razreda
stizale su razglednice iznena­enja iz svih krajeva Lijepe Naše: Vara■dina, Dubrovnika, Pule, Siska,
Kutine, Splita, Osijeka… Slali su nam uĉenici drugog, treŠeg i ĉetvrtog razreda zajedno sa svojim
uĉiteljicama koji sudjeluju u razrednom projektu Hrvatske razglednice. Poslali su nam razglednicu svoga
grada kako bi nas potaknuli da se ukljuĉimo u projekt. U sklopu projekta uĉenici su poslali, diljem naše
domovine, razglednicu našeg grada Ogulina. Svaki je uĉenik odabrao svoj grad i tako naše razglednice
putuju Hrvatskom, a mi nastavljamo s projektom.
Voditeljica: Jasmina Prerad, uĉiteljica
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane BrliŠ - MażuraniŠ Ogulin 85
 
PROJEKT ĈAĈKALICA
Impact Hub Zagreb je dio me­unarodne mre■e Impact Hubova, zajednica i coworking prostora
koji pru■aju podršku raznim diponicima u podruĉju civilnog društva i poduzetništva, ĉija je misija
stvaranje pozitivnih društvenih promjena.
Zajedno s timom bliskih suradnika organizirali su „Ĉaĉkalicu“, natjecanje za djecu viših razreda
osnovne škole koje ima za cilj popularizaciju strukovnih zanimanja i ruĉnog rada opŠenito. „Ĉaĉkalica“
je projekt koji je nastao u sklopu me­unarodnog programa beyond (un)employment financiranog od
strane Robert Bosch fondacije. Projekt je veŠ prve godine dobio podršku od Bosch fondacije kao i
Veleposlanstva SAD-a u Zagrebu. FER, Hrvatski robotiĉki savez i drugih kljuĉni dionici podupiru nas s
promocijom, sucima i volonterskom potporom za razliĉite faze projekta.
Natjecateljski dio „Ĉaĉkalice“ odvija se kroz dva procesa: izrada predmeta i rješavanje zadataka. Timovi
natjecatelja moraju izraditi funkcionalan predmet koji Še smjestiti u školski prostor, a dodatne bodove
mogu ostvariti kroz rješavanje zadataka koji Še im biti dostupni prijavom na natjecanje. Tim
predmetom moraju poboljšati školski prostor i doprinijeti procesima koji se u njemu odvijaju. To je
prilika da djeca bolje upoznaju svoje škole, naĉin na koji funkcioniraju, a iznad svega prilika da timskim
radom daju svoj doprinos okru■enju u kojem provode toliko vremena.
U prošloj godini zapoĉelo se s pilot projektom, a u natjecanju je sudjelovalo 24 tima iz cijele
Hrvatske, što ukljuĉuje stotinjak djece i dvadeset mentora. Svaki od tih timova je ukljuĉio u proces
obitelji, prijatelje, lokalnu zajednicu, razne djelatnike škola, od domara do ravnatelja.
Voditelj projekta: Ůeljko BlaškoviŠ, Danko BertoviŠ, Anita BelanĉiŠ
PROJEKT - MALI GLAGOLJAŠI
Cilj projekta je spoznavanje va■nosti oĉuvanja ljepota i vrijednosti hrvatskoga jezika, povijesno-kulturne
baštine i nacionalnog identiteta.
Razvijanje osjeŠaja za suradnju, me­usobno poštivanje i uva■avanje.
Kreativnim radom i dru■enjem bolje upoznati samoga sebe i proširiti vlastite spoznaje, pisanje
na glagoljici, praktiĉan rad, te sudjelovanje na radionicama posveŠenima glagoljici.
Voditeljica: Jasmina Prerad
Vanjski suradnik: Mirjana GrubišiŠ
 
PROJEKT - VJEŮBAONICA
Uĉenici naše škole su izrazito aktivni na nastavi TZK, ali i izvan nastave TZK. U školi se osim redovne
nastave TZK, izvan nastavne Sportske grupe, ■upanijskih natjecanja, projekta „Univerzalne sportske
škole“ za uĉenike 1. - 4. razreda, projekta „Vrtim zdravi film“ za uĉenike 7. razreda odr■ava i novi pilot
projekt „Vje■baonica“ za uĉenike 5. - 8. razreda. U sklopu projekta koje Še se odr■avati tijekom školske
godine 2019./2020., uĉenici Še prisustvovati brojnim posjetama športskih klubova koji djeluju u Gradu
Ogulinu (ŠZGO) i šire.
Nositelj aktivnosti: Katarina MagdiŠ
PROJEKT - EUROPSKI ŠKOLSKI SPORTSKI DAN – 30. rujna 2019.
Europski Školski Sportski Dan (ESSD) je školski dan posveŠen zabavi, zajedniĉki igri, promicanju
tjelesne aktivnosti i zdravlja. To je proslava, koja školama pru■a priliku da:
 Podignu kvalitetu tjelesnog odgoja (TO) i sporta u školama
 Z mlade stvore zabavu i u■itak kroz fiziĉku aktivnost
 Promoviraju zdravlje i dobrobit kroz cjelo■ivotno uĉenje
 Ojaĉaju socijalno ukljuĉivanje i razvoj socijalne kompetencije me­u uĉenicima.
ESSD je otvoren za bilo kakve fiziĉke aktivnosti s tradicijom- biti aktivan najmanje 120 minuta
tijekom dana i pretrĉati ili prehodati udaljenost odre­ene godine (npr. 2015 metara u 2015. godini).
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane BrliŠ - MażuraniŠ Ogulin 86
Europski Školski Sportski Dan inspirirao je Ma­arski Školski Sportski Dan; doga­aj koji je
organiziran od strane Ma­arskog Školskog Sportskog Društva u posljednjih 10 godina. To je bio dan
posveŠen promociji tjelesne aktivnosti, isprobati nove naĉine fiziĉke aktivnosti i sporta, i naravno za
ojaĉanje iskustva “pripadnosti školi“ za svakog uĉesnika.
Voditelji: Vilko Sušanj, prof. i Katarina MagdiŠ, dipl. uĉiteljica TZK
UĈENIĈKA ZADRUGA „REGOĈ“
Program rada sastavni je dio Godišnjeg plana i programa škole za školsku godinu 2019./2020.
Vidljiv je i kroz izvannastavne aktivnosti.
Voditeljica: Ivana StipetiŠ
UĈENIĈKI LIST „REGOĈ“
Nosioci: Mirjana LesiŠ, Danko BertoviŠ i novinarska grupa Matiĉne škole s voditeljicom Natašom
Mo■gon
WEB I FACEBOOK STRANICA ŠKOLE
Nositelj aktivnosti: Danko BertoviŠ
PROJEKT “KARLOVAĈKA ŮUPANIJA ZA INKLUZIVNE ŠKOLE”
Projektom su osigurana tri pomoŠnika u nastavi i jedan komunikacijski posrednik za ĉetiri uĉenika s
teškoŠama u razvoju u našoj školi.
Koordinatorica projakta: Helena Vukelja, prof.
PROJEKT: PPP – PrihvaŠaj, Poštuj, Povezuj!
Centar Krugovi je u pripremi dokumentacije za prijavu natjeĉaja za Ministarstvo znanosti i
obrazovanja za izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje- prijavu projektnih prijedloga za školsku godinu
2019./2020.
U našoj školi bismo provodili sljedeŠe aktivnosti za jedan razredni odjel od 2. do 4. razreda /s
naglaskom na razredne odjele u kojima postoji potreba za inkluzijom djece pripadnika nacionalnih
manjina, djece s teškoŠama ili postoji potreba za radom na razvoju razredne kohezije i nenasilne
komunikacije/:
• Odr■avanje ciklusa 5 radionica za djecu sa sljedeŠim temama: 1. Budimo prijateljiradionica
poticanja socijalne inkluzije, djeca Še nauĉiti razlikovati prijateljsko od neprijateljskog
ponašanja te putem anonimnih anketa i vje■bi biti potaknuta na razmišljanje o slici o sebi te uoĉavanje
osobina koje ■elimo postiŠi kao razred zajedno 2. Razgovaramo- razumijemo se - kroz promišljanje o
sebi, dramske uloge, razvoj empatije za potrebe drugoga, radionica jaĉa komunikacijske vještine djece,
naĉine na kojima mo■emo preuzeti aktivnu ulogu u samozastupanju, korištenje ja-ti poruka i tehnike
restitucije 3. Razliĉiti, a opet isti. Cilj radionice je osvijestiti postojanje drugaĉijih te potaknuti senzibilitet
djece za osjeŠaje i potrebe drugaĉijih od mene: etniĉke manjine, vjerske manjine, socijalno ugro■ene
skupine, oboljeli od teških i zloŠudnih bolesti, osobe s invaliditetom. Kroz radionicu djeca Še osvijestiti
da je svako dijete jednako vrijedno, posjeduje osobne potencijale ta na koji naĉin oni dolaze do izra■ajakako
potaknuti prihvaŠanje i uva■avanje razliĉitih 4. Nasilje nije odgovor. Cilj radionice je poduĉiti
djecu da osvijeste koje vrste nasilja postoje i koje osjeŠaje ono u njima izaziva. Osnovno je da dijete
bude dovoljno informirano za raspoznavanje nasilja sebe ili vršnjaka, kako bi pravovremeno reagiralo te
kroz razgovor s roditeljem i struĉnjakom škole imalo moguŠnost osna■iti se i adekvatno reagirati na
nasilje. Radionica Še obra­ivati i temu govora mr■nje, posebno prema marginaliziranim društvenim
skupinama 5. Emocije- tvoje i moje. Kada se dijete na­e u konfliktnim situacijama, reagira razliĉito:
povlaĉenjem, napadom, optu■bama, bijesom usmjerenom prema sebi ili prema drugome, strahom
ukoliko je druga strana jaĉa. Dijete ĉesto u školu nosi posljedice stesa s kojim se suoĉava unutar
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane BrliŠ - MażuraniŠ Ogulin 87
obiteljskog doma. Cilj radionice je potaknuti djecu na nošenje s teškim emocijama, prepoznavanje istih
kod sebe i drugih te davanje me­usobne podrške u izra■avanju emocija na prihvatljiv naĉin.
• Obilje■avanje Svjetskog dana djece, dana djeĉjih prava 20. studenog poticanjem
likovnih, literarnih radova djece. Djeca Še likovnim radovima i literarnim djelima biti potaknuta na
kreativnost u osmišljavanju naĉina za promicanje tolerancije, me­usobnog uva■avanja i promicanja
djeĉjih prava opŠenito. Radovi Še biti izlo■eni u holu škole.
• U sklopu projekta planiramo ukljuĉiti Svetlanu Patafta, dramsku pedagoginju iz udruge
Puna kuŠa, za izvo­enje Boal tehnike, tzv. kazališta potlaĉenih, kako bi se djecu potaknulo na kritiĉko
mišljenje u tematici ostvarivanja djeĉjih prava
• Poticanje djece za aktivno gra­anstvo kroz aktivnost Djeca za pet- prikupljanje rabljenih
igraĉaka kojima se poma■e akciji prikupljanja humanitarnih sredstava za djecu oboljelu od malignih
bolesti
• Odr■avanje predavanja „Roditelj- podrška i primjer“ za jaĉanje roditeljskih uloga u
promicanju inkluzije djece koja su razliĉita, poticanja povjerenja u odnosu roditelj- dijete
• Prikazivanje 2 animirana filma na temu nenasilne komunikacije i inkluzije djece s
razliĉitostima- poticanje diskusije i razvoj kritiĉkog mišljena djece
Voditelj projekta: Martina ŮaniŠ, prof.
PROJEKT - OSIGURAVANJE BESPLATNIH ŠKOLSKIH OBROKA ZA DJECU U RIZIKU
OD SIROMAŠTVA
Projekt je zapoĉeo 19. 9. 2017., a svrha projekta je osiguravanje redovite i kvalitetne prehrane za djecu
iz socijalno ugro■enih obitelji u osnovnim školama. Ciljne skupine su djeca iz socijalno ugro■enih
obitelji u osnovnim školama. Kriteriji odre­ivanja najpotrebitijih osoba u okviru ciljnih skupina su
socijalna slika obitelji, cjelovitosti obitelji (jedan/oba roditelja) te ukupna primanja domaŠinstava. Broj
djece koji se trenutno nalazi u riziku od siromaštva, kao i broj djece kojoj je osigurana prehrana kroz
veŠ postojeŠe programe subvencionirane prehrane je za 100 uĉenika OŠ Ivane BrliŠ - Ma■uraniŠ, a
Socijalnim programom Grada Ogulina obuhvaŠeno je 8 uĉenika OŠ Ivane BrliŠ – Ma■uraniŠ Ogulin.
PROJEKT - PROGRAM ZA RAZVOJ POTENCIJALA DJECE I MLADIH “LJUBAV U
POKRETU”
Program se provodi putem odabranih radionica koje Še pedagoginja škole provoditi s dijelom uĉenika
petih i šestih razreda paralelno sa Satovima razrednika u dogovoru s razrednicima.
Ciljevi programa su:
o poticati zdrav razvoj djece;
o poticati razvoj potencijala djece;
o osigurati zaštitu prava i dobrobiti djece;
o omoguŠiti razvoj samopoštovanja, samopouzdanja i stvaranje sna■nog osobnog integriteta i
osjeŠaja ljudskog dostojanstva;
o stvoriti predispozicije za usvajanje kvalitetnih oblika vršnjaĉkog dru■enja i zabave;
Putem boje, glazbe, likovnog izra■avanja, korištenjem pokreta i govora, rada u malim grupama
djeca vje■baju kreativnost i druge ■ivotno va■ne vještine (govorništvo i javni nastup, samopouzdanje i
samopoštovanje, vještine rješavanja problema, ovladavanja tremom, umijeŠe nošenja sa stresom,
ljutnjom itd.)
Voditeljica: Anka IvoševiŠ, prof.
PROJEKT “POSJET OSMIH RAZREDA VUKOVARU”
Cilj projekta „Posjet osmih razreda Vukovaru“ jest uĉenike osmih razreda kroz dvodnevne posjete
Vukovaru uĉiti o vrijednostima Domovinskog rata i Bitke za Vukovar. Posjet ukljuĉuje odr■avanje
predavanja o Domovinskom ratu u skladu s nastavnim programom predmeta Povijest za osme razrede,
obilazak svih mjesta sjeŠanja vezanih za Domovinski rat, prenošenje poruke mira, prihvaŠanja
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane BrliŠ - MażuraniŠ Ogulin 88
razliĉitosti i suosjeŠanja kroz Školu mira i radionice. Ministarstvo branitelja financira smještaj, prijevoz i
prehranu za sve uĉenike osmih razreda tijekom posjeta.
U sklopu dvodnevnog posjeta, osim obilaska memorijalnih lokaliteta u Vukovaru, uĉenici Še
tako­er posjetiti Gradski muzej Vukovar i Muzej vuĉedolske kulture. U školskoj godini 2014./2015.,
Javnu ustanovu posjetilo je 6084 uĉenika osmih razreda u sklopu pilot-projekta „Posjet osmih razreda
Vukovaru“. Tijekom školske godine 2019./2020. planirano je da Javnu ustanovu posjeti otprilike 40
000 uĉenika osmih razreda, što dovoljno govori o napretku i uspjehu projekta. Projekt je ujedno i naĉin
socijalizacije u novom okru■enju, prilika za upoznavanje obiĉaja, navika i kulture zaviĉaja u cjelini, kao i
poticaj nastavnicima da primjenjuju korelaciju i integraciju nastavnih sadr■aja. U šk. god. 2019./2020.
naši uĉenici 8. –ih razreda posjetit Še Vukovar 24. i 25 listopada 2019.
SVJETSKI DAN TABLICE MNOŮENJA
Ove godine po deveti puta odr■ava se Svjetski dan tablice mno■enja. To je inicijativa koju je pokrenuo
Andrzej Grabowski, matematiĉar i tvorac matematiĉkih karata Grabowski’s “Tablice mno■enja” te
pokretaĉ Poljskog natjecanja u znanju tablice mno■enja. Do sada se u ovaj doga­aj ukljuĉilo više od
550.000 sudionika iz Albanije, Hrvatske, SAD-a, Rusije, Poljske, Perua, Kolumbije, Švicarske te mnogih
drugih zemalja.
Sve škole zainteresirane za sudjelovanje u ovom doga­aju trebaju se do 28. rujna 2019. godine
registrirati na sljedeŠoj poveznici https://www.wmtday.org/registration-2019 gdje Še nakon
registracije moŠi preuzeti materijale i prijedloge za provo­enje ovog doga­aja u školi.
PROJEKT - EUROPSKI TJEDAN KODIRANJA
EU Code Week inicijativa je Europske komisije koje se odr■ava od 2013. godine, a cilj joj je promocija
kreativnosti, rješavanja problema te zajedniĉkog rada kroz programiranje. U 2018. godini u inicijativi je
aktivno je sudjelovalo više od 2,7 milijuna sudionika.
Ove godine EU Code Week Še se odr■ati od 5. do 20. listopada.
Svi zainteresirani uĉitelji ukljuĉit Še se u DEEP DIVE MOOC teĉaj u trajanju od 25 sati koji zapoĉinje
16. rujna 2019. godine. Teĉaj se odr■ava na hrvatskom jeziku, a potpora je uĉiteljima i nastavnicima u
osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju koji tra■e i/ili razvijaju vlastite ideje i materijale za
pouĉavanje, te razvijaju scenarije uĉenja pomoŠu kojih uvode raĉunalno razmišljanje i kodiranje u
uĉionice.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja podr■ava ovu inicijativu i poziva hrvatske uĉitelje i nastavnike da se
aktivno ukljuĉe u inicijativu i poka■u spremnost da STEM revolucija za■ivi u hrvatskom obrazovnom
sustavu. Cilj je inicijative pokazati kako programiranjem realizirati vlastite ideje, poveŠati vidljivost
programiranja i okupiti motivirane osobe u cilju zajedniĉkog uĉenja. Svatko mo■e organizirati
doga­anje povezano s Tjednom programiranja (škole, neprofitne organizacije, poduzeŠa, knji■nice,
programerski klubovi) i uvrstiti ga na zemljovid na web-stranici codeweek.eu koja slu■i kao katalog
inicijativa u podruĉju programiranja.
Nositelj programa: Anita BelanĉiŠ
PROJEKT - MEđUNARODNA SURADNJA - GIGNAC
Sedam godina provodi se partnerstvo i me­unarodna suradnja s francuskim gradom Gignacom. U šk.
god. 2019./2020. oĉekuje se dolazak 21 uĉenika iz Francuske i tri uĉiteljice u razdoblju od 8. – 13. 5.
2020. godine. Nositeljice ovog projekta su uĉitelji engleskoga jezika: Marina TurudiŠ, Marina Košenski
JagnjiŠ, Monika MilanoviŠ, Jasmina Salopek SmolĉiŠ i Dalibor ŮaniŠ.
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane BrliŠ - MażuraniŠ Ogulin 89
PROJEKT - SHEMA ŠKOLSKOG VOĂA – JEDEM VOĂE, MISLIM ZDRAVO!
Ovo je program usmjeren prema usvajanju dobrih prehrambenih navika djece od najranije dobi, koje
utjeĉu na kvalitetu ■ivota, te prema borbi protiv pretilosti (debljine) uzrokovane prije svega lošim
prehrambenim navikama.
Cilj je poveŠati potrošnju voŠa i povrŠa kod djece u ni■im razredima osnovne škole te im time
• uravnote■iti prehranu i smanjiti unos hrane s visokim sadr■ajem masti, šeŠera i soli,
• omoguŠiti školskoj djeci dodatni obrok svje■eg voŠa i / ili povrŠa,
• promovirati zdrave prehrambene navike djece radi poveŠanja udjela voŠa i povrŠa u njihovoj
prehrani kako bi se sprijeĉila debljina i bolesti uzrokovane neadekvatnom prehranom u djeĉjoj dobi.
Shema školskog voŠa va■na je inicijativa koja svoj djeci od prvog do ĉetvrtog razreda osigurava
obrok svje■eg voŠa i povrŠa.
PROJEKT - ŠKOLSKI MEDNI DAN
Ministarstvo poljoprivrede zapoĉinje provedbu Programa školskog mednog dana i promociju meda
hrvatskih pĉelinjaka u osnovnim školama. Cilj Programa je potaknuti i educirati djecu i njihove roditelje
o va■nosti konzumiranja meda. Ministarstvo Še u ovaj program ulo■iti 2 milijuna kuna od ĉega 1,2
milijuna za organizaciju Školskog mednog dana te 800.000 kuna za Promociju meda hrvatskih
pĉelinjaka.
Program Še se provoditi u prvim razredima osnovnih škola, a iskoristit Še se prilika da se, osim va■nosti
meda, djeci od rane dobi podigne svijest o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda.
Djeci se ■eli ukazati na ulogu i znaĉaj pĉelarstva u cjelokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji, posebice
zbog odr■avanja ekološke ravnote■e i biološke raznolikosti, buduŠi da 84 % biljnih vrsta i 76 %
proizvodnje hrane u Europi ovisi o oprašivanju koje obavljaju domaŠe i divlje pĉele.
„Školski medni dan“ odr■at Še se 7. prosinca, na dan sv. Ambrozija, zaštitnika pĉela i pĉelara.
Uĉenicima prvih razreda osnovnih škola podijelit Še se med zapakiran sukladno posebnim pravilima
Hrvatskog pĉelarskog saveza u „nacionalnu staklenku za med“ volumena 370 mL.
PROJEKT – MLIJEKO U ŠKOLAMA
Program mlijeka u školama je program Europske unije za opskrbu djece mlijekom i mlijeĉnim
proizvodima. Ovaj program uz program voŠa i povrŠa u školama dio je programa za poboljšanje
dostupnosti hrane namijenjenih poboljšanju distribucije poljoprivrednih proizvoda i poboljšanju
prehrambenih navika djece. Program mlijeka u školama nema samo prehrambeni veŠ i edukativni
karakter jer doprinosi razvitku svijesti o va■nosti zdrave prehrane.
PROJEKT - VRTIM ZDRAVI FILM
Projekt Vrtim zdravi film ima za cilj educirati uĉenike sedmih razreda o va■nosti pravilne prehrane i
va■nosti bavljenja tjelesnom aktivnošŠu. Na taj naĉin naše poruke dopiru do uĉenika u fazi u kojoj
formiraju svoje stavove i ponašanja te im poma■emo da usvoje zdrave navike koje Še biti njihovih
■ivota i u kasnijoj dobi.
Voditeljica projekta: Katarina MagdiŠ
UNICEFOV PROJEKT „ŠKOLE ZA AFRIKU”
Sudjelovanjem u ovom projektu ostvarujemo sljedeŠe ciljeve:
 škole dostupne svima,
 škole opskrbljene pitkom vodom,
 škole koje pru■aju sigurno okru■enje za igru i uĉenje djece,
 škole koje su zalog bolje buduŠnosti djece
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane BrliŠ - MażuraniŠ Ogulin 90
 projekt u veŠem djelu provodimo za potrebe nas i naše lokalne zajednice.
Koordinatorica projekta: Anka IvoševiŠ
PROJEKT - BORBOM PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUĈENOSTI ZA
DJEĈJA PRAVA
Sudjelovanjem u ovom projektu ostvarujemo i provodimo:
 Glazbeno – dramsko – scenske programe
 Prodajne aukcije
 Produkcije uĉenika Osnovne glazbene škole
 Prikupljanje pomoŠi u novcu, odjeŠi, obuŠi i hrani za socijalno ugro■enu skupinu djece:
siromašna djeca, udomljena djeca, bolesna djeca, djeca nacionalnih manjina (Romi)
OŠ Ivane BrliŠ – Ma■uraniŠ je partnerska organizacija u projektu Društva „Naša djeca“ Ogulin
na Natjeĉaju Naklada za civilno društvo i gra­anski odgoj gdje pouĉavamo uĉenike
o ljudskim/djeĉjim pravima, OpŠoj deklaraciji o pravima ĉovjeka i Konvenciji o pravima djeteta te o
naĉinima njihova postizanja i zaštite.
Voditeljice: uĉiteljice produ■enog boravka
PROJEKT - LEARNING SCHOOL
Projekt u suradnji s Gimnazijom Bernandina Frankopana Ogulin ima za cilj promicanje suradnje
izme­u škola kroz uspostavu platforme za uĉenje kroz školske zadruge, kao novi naĉin za kombiniranje
teorije s praksom u strukovnim školama. Osnivanje školskih zadruga i njihovo funkcioniranje Še slu■iti
kao instrument za uvo­enje i promicanje poduzetništva u partnerskim školama, a uĉenici Še steŠi znanja
o tr■išnim mehanizmima, poslovanju, timskom radu i odgovornosti, te Še razviti osobne vještine i
sposobnosti potrebne za poduzetniĉke aktivnosti. Kroz školske zadruge kao praktiĉan naĉin uĉenja,
uĉenici Še shvatiti što to znaĉi biti zaposleni te Še dobiti uvid u lokalnim institucijama tr■išta rada, uz
stvaranje veze s lokalnim poduzeŠima.
PROJEKT - INSPIRING SCIENCE EDUCATION
Inspiring Science Education – me­unarodni projekt u kojem sudjeluje 30 partnera iz 15 europskih
zemalja. U Hrvatskoj projekt ga koordinira CARNet, a financiran je iz programa potpore politike za
konkurentnost i inovacije u informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji (CIP ICT PSP) Europske
Unije. Osnovni cilj projekta je popularizacija znanosti i prirodoslovnih predmeta korištenjem e-learning
resursa.
Koordinatorica: Anita BelanĉiŠ
PROJEKT - MOVE WEEK
Danas postoji niz dokaza da redovita tjelesna aktivnost ima brojne zdravstvene, psihološke,
društvene, ekonomske i ekološke dobrobiti. Usprkos svim znanjima udio tjelesno nekativnih stanovnika
je vrlo visok, kako u Europi tako i u Hrvatskoj. Promicanje tjelesne aktivnosti danas predstavlja jedan
od najva■nijih javnozdravstvenih zadataka.
International Sport and Culture Association (ISCA) je 2012. godine pokrenula
NowWeMOVE kampanju s vizijom postizanja novih 100 milijuna tjelesno
aktivnih gra­ana Europe do 2020. godine.
Move week je središnji doga­aj kampanje koja promovira sport i tjelesnu aktivnost s naglaskom na
dobrobit tjelesnog vje■banja.
Primarni cilj MOVE Weeka 2018 je osvijestiti gra­ane o istra■ivanjima koja ukazuju da Še po prvi puta
današnje generacije djece zbog nedovoljne tjelesne aktivnosti i prekomjerne tjelesne te■ine ■ivjeti kraŠe
od svojih roditelja. Sukladno konceptu i samoj viziji kampanje, ciljanu skupinu ĉini cjelokupna
populacija, a posebno djeca i mladi i obitelji. Zavod za javno zdravstvo Karlovaĉke ■upanije veŠ niz
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane BrliŠ - MażuraniŠ Ogulin 91
godina organizira i provodi razliĉite programe i projekte s ciljem poticanja i osna■ivanja stanovništva na
usvajnje zdravog ■ivotnog stila te se sa zadovoljstvom ukljuĉio u obilje■avanja Move Weeka 2018.
Voditelji projekta: Vilko Sušanj i Katarina MagdiŠ
PROJEKT - NATJECANJE U ĈITANJU NAGLAS
Ciljevi:
- poticanje i popularizacija knjige, ĉitanja i ĉitanja naglas;
- razvijanje ljubavi prema knjizi i ĉitanju, tj. Kvalitetno provo­enje slobodnog vremena;
- unaprje­enje ĉitalaĉkih sposobnosti uĉenika;
- naglašavanje da je ĉitanje temelj cjelo■ivotnog obrazovanja;
- poticanje usmenog izra■avanja;
- razvijanje motivacijskih sposobnosti.
Koordinatorice: Marija KoliŠ, knji■niĉarka, Nataša Mo■gon, Ivana StipetiŠ, Ana Musulin, Draga
Šeremet, Valentina MatešiŠ, uĉiteljice razredne nastave
PROJEKT - ĈITANJEM DO ZVIJEZDA
Cilj ovog programa je potaknuti uĉenike kroz natjecanje na ĉitanje s razumijevanjem, istra■ivanje,
otkrivanje, stvaranje.
Na ovaj naĉin se potiĉe timski rad, ali i individualni napor. Uĉenici se pouĉavaju informacijskim
tehnikama, vještinama i znanjima. Kod njih se razvija kreativnost. Jedna od zadaŠa programa je rad na
unapre­ivanju ■ivotnih vještina i sposobnosti djece i mladih kao i poticanje djece na organizirano i
smisleno provo­enje slobodnog vremena.
Koordinatorice: Marija KoliŠ, Nataša Mo■gon, Ivana StipetiŠ, Draga Šeremet, Ana Musulin, Valentina
MatešiŠ
PROJEKT - PROGRAM PREVENCIJE NASILJA
Program rada sastavni je dio Godišnjeg plana i programa škole za školsku godinu 2019./2020. U njega
je ugra­en i program prevencije seksualnog nasilja nad djecom.
Voditeljice: Anka IvoševiŠ, pedagoginja
Martina ŮaniŠ, psihologinja
PROGRAM BORBE PROTIV OVISNOSTI
Program rada sastavni je dio Godišnjeg plana i programa škole za školsku godinu 2019./2020.
Dio programa se realizira u suradnjis Gradskim društvom Crvenog kri■a grada Ogulina.
Voditeljice: Anka IvoševiŠ, pedagoginja
Martina ŮaniŠ, psihologinja
Jasmina Prerad,
PREVENTIVNI PROJEKT – 100 LJUDI, 100 ĂUDI
U partnerstvu s tri osnovne škole: OŠ Kuršanec (Ĉakovec), OŠ Ivane BrliŠ-Ma■uraniŠ (Ogulin) i OŠ
Eugena KumiĉiŠa (Slatina) Savez društava Naša djeca Hrvatske u suradnji s Društvima Naša djeca
provodi projekt prevencije nasilja me­u djecom, a podr■alo ga je MZOS.
Voditeljica projekta: Vesna Kurelac, uĉiteljica RN
PREVENTIVNI PROJEKT – ZDRAV ZA 5
Provodi se u suradnji Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva zdravlja
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane BrliŠ - MażuraniŠ Ogulin 92
Projektom se ■eli ukazati mladima na štetnost alkohola, opojnih droga, kocke i igara na sreŠu te ih
usmjeriti na zdrav ■ivot i društveno prihvatljive oblike ponašanja.
Voditeljica projekta: Anka IvoševiŠ, prof.
PROJEKT - PROGRAM SIGURNOG PONAŠANJA U PROMETU
Ovaj program se realizira u suradnji s djelatnicima Policijske uprave Karlovaĉke ■upanije Ispostavom
Ogulin te Gradskim društvom Crvenog kri■a grada Ogulina.
ObuhvaŠa rad s uĉenicima prvih razreda osnovnih škola.
Voditeljica: Anka IvoševiŠ, prof.
PROJEKT - PROGRAM „TRGOVANJE LJUDIMA“ ZA UĈENIKE OD 1. DO 4. RAZREDA
Projekt se odvija u suradnji s Gradskim društvom Crvenog kri■a grada Ogulina
Voditeljice: uĉiteljice RN
PROGRAM „MOGU AKO HOĂU 1“ – „MAH – 1“
Program je namijenjen uĉenicima ĉetvrtih razreda koji u pratnji uĉitelja i kontakt policajca posjeŠuju
prostorije policijske postaje. Kontakt policajac uĉenike upoznaje s radnim okru■enjem i naĉinom rada
policije. Dodatnu edukaciju o samozaštitnom ponašanju u sluĉajevima pronalaska predmeta vezanih uz
drogu, nasilje, vandalizam i druge pojave riziĉnih i društveno neprihvatljivih ponašanja ukratko
prezentiraju policijski slu■benici za prevenciju.
Voditeljice projekta: Anka IvoševiŠ, prof. i Martina ŮaniŠ, prof.
PROGRAM ZAJEDNO MOŮEMO VIŠE
Ovaj preventivni program namijenjen za uĉenike 4., 5., 6. i 7. r. OŠ. Sastoji se od ĉetiri komponente:
Mogu ako hoŠu 1 „MAH – 1“ (program namijenjen za uĉenike 4. r.), Prevencija i alternativa (program
namijenjen za uĉenike 5. r.), Prevencija nasilja u obitelji i me­u mladima ( program namijenjen
uĉenicima 7. r.) i Mogu ako hoŠu 2 „MAH – 2“ (namijenjen za uĉenike 6. r.). Cilj ovog projekta je
potaknuti cijelu populaciju na borbu protiv ovisnosti, nasilja i drugih oblika neprimjerenog ponašanja
mladih u našoj zajednici.
Voditeljice programa: Anka IvoševiŠ, prof. i Martina ŮaniŠ, prof.
PROJEKT - MANJE ORUŮJA, MANJE TRAGEDIJA
Preventivna akcija koja se provodi u svrhu senzibiliziranja javnosti i poticanja gra­ana na dobrovoljnu
predaju dozvoljenog i zabranjenog oru■ja, minsko – eksplozivnih sredstava, a u cilju poveŠanja opŠe
sigurnosti na podruĉju Karlovaĉke ■upanije sprjeĉavajuŠi na taj naĉin tragedije i ka■njive radnje kojima
je uzrok oru■je i eksplozivna sredstva. Ciljane skupine su uĉenici 4. – 8. r.
Voditeljica projekta: Anka IvoševiŠ, prof.
PROJEKT - ŮIVIM ŮIVOT BEZ NASILJA
Preventivna aktivnost koja se provodi u suradnji s MZOS – a i nevladinim organizacijama, a s ciljem
sprjeĉavanja nasilja prema ■enama, nasilje u obitelji, nasilja me­u mladima te izgradnje kulture nenasilje
i tolerancije. Sastoji se od tri kljuĉne komponente: interaktivne radionice, umjetniĉko – edukativni
program i interaktivne radionice. Ciljana skupina ove preventivne aktivnosti su uĉenici 7. razreda.
Voditeljica projekta: Martina ŮaniŠ, prof.
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane BrliŠ - MażuraniŠ Ogulin 93
PROJEKT - OVISNOST O INTERNETU
Ova preventivna aktivnost namijenjena je uĉenicima 3. – 8. r. osnovnih škola.
Provest Še je djelatnici Policijske uprave Karlovaĉke gospo­a Anita Graĉan i gospodin Mario SunariŠ.
Voditeljica projekta: Anka IvoševiŠ, prof.
VEĈER MATEMATIKE
CILJ: Popularizacija matematike, te poticanje uĉenika za nastavak matematiĉkog obrazovanja te
izgradnju pozitivnog stava.
Koordinatorica: Suzana NinkoviŠ, prof. i ostali uĉitelji matematike i RN
PROGRAM PROMETNE KULTURE ZA NAJMLAđE – 2. r.
Program prometne kulture za najmla­e preventivna je aktivnost kojoj je glavni cilj razvijanje djeĉje
svijesti o opasnostima cestovnog prometa. Iskustvo milijuna djece diljem Europe potvr­uje originalnost
i jedinstvenost ovakvog naĉina edukacije. U Republici Hrvatskoj Program se provodi uz suglasnost i
potporu MUP – a RH (Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa), MZO – a RH, Agencije
za odgoj i obrazovanje, u suradnji sa Slu■bom za prevenciju Ravnateljstva policije, Hrvatskim Crvenim
kri■em i Hrvatskom vatrogasnom zajednicom. Program edukacije sastoji se od teorijskg i praktiĉnog
dijela za uĉenike 2. – ih razreda nsše Škole. S dana obuke i edukacije, dijete dobiva diplomu i
fotografiju. Voditeljice projekta: Uĉiteljice 2. – ih razreda
KLOKAN – me­unarodno matematiĉko natjecanje
Kordinatorica: Tihana Salopek, prof.
UNIVERZALNA ŠPORTSKA ŠKOLA ZA UĈENIKE 1. do 4. RAZREDA
Koordinatori: Vilko Sušanj i Katarina MagdiŠ
TENIS
u suradnji sa Športskom zajednicom grada Ogulina za uĉenike prvih razreda.
STUDIJSKO PUTOVANJE UĈITELJA 2019.
SOLIDARNOST NA DJELU
-koordinatorica ovog projekta je uĉiteljica Jasmina Prerad
ADVENT U OGULINU 2019.
FESTIVAL BAJKE U OGULINU 2020.
DAN GRADA OGULINA I UZVIŠENJA SV. KRIŮA
EUROPSKI TJEDAN KRETANJA
DAN UĈITELJA
DJEĈJI TJEDAN
DANI KRUHA – DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE
SVETI NIKOLA
Godišnji
CMS za ╣kole logo
Osnovna ╣kola Ivane BrliŠ-MażuraniŠ Ogulin / Ulica Josipa bana JelaŔiŠa 1, HR-47300 Ogulin / www.os-ibmazuranic-ogulin.skole.hr / ured@os-ibmazuranic-ogulin.skole.hr
preskoŔi na navigaciju