preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin

 

ŠKOLSKI ODBOR

 

 

Školom upravlja školski odbor koji ima sedam članova.

Članovi Školskog odbora su

 

1. Tihana Salopek, predstavnica Učiteljskog vijeća, predsjednica

2. Milan Sabljak, predstavnik Osnivača, zamjenik predsjednice

3. Valentina Bartolović, predstavnica Osnivača

4. Martina Žanić, predstavnik Radničkog vijeća

5. Sanjin Rodić, predstavnik Osnivača

6. Anita Žanić Prebežić, predstavnik Vijeća roditelja

7. Glorija Domitrović, predstavnica Učiteljskog vijeća

Zapisnik sjednica Školskog odbora vodit tajnica škole Marija Brozović, mag. iur.

U radu Školskog odbora sudjeluje, bez prava odlučivanja, ravnateljica Škole Anđelka Salopek, dipl. uč i sindikalna povjerenica Ivana Stipetić, dipl. uč., a na sjednice se pozivaju i drugi zaposlenici, ovisno o dnevnom redu.

Školski odbor radi na sjednicama, koje se sazivaju prema potrebi tematike o kojima treba raspravljati i odlučivati, a u smislu odredaba Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i ostalih pozitivnih propisa Republike Hrvatske.

Školski odbor između ostalog donosi školski kurikulum, Godišnji plan i program rada, financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun, usklađuje Statut i druge opće akte s donesenim izmjenama i dopunama zakona i provedbenim propisima. Školski odbor daje prethodnu suglasnost u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa, odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa, o upućivanju radnika na prosudbu radne sposobnosti i o žalbama učenika. Donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim općim aktima Škole. Također, Školski odbor razmatra podnesena izvješća o rezultatima odgojno -obrazovnog rada, predstavke i prijedloge građana u vezi s radom Škole, izvješće o radu ravnateljice i poslovanju Škole, daje ravnateljici i osnivaču prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u Školi. Predlaže mjere u cilju ostvarivanja politike poslovanja Škole i daje smjernice za rad i poslovanje Škole.

Članovi Školskog odbora uključuju se i u mnoge druge oblike života i rada Škole: članovi su raznih radnih povjerenstava, uključuju se u materijalno sponzorsko zbrinjavanje Škole, nazoče školskim proslavama i svim drugim značajnim zbivanjima.

 

 

 

Iz Statuta Osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić Ogulin:

 

ŠKOLSKI ODBOR

Članak 24.

 1. Školom upravlja školski odbor.
 2. Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašteno zakonom i provedbenim propisima, Školski odbor:
 1. imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra
 2. razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga statuta
 3. donosi statut uz prethodnu suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja Škole
 4. donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole
 5. donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole
 6. razmatra prijedloge Vijeća roditelja
 7. donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja škole i nadzire njegovo izvršavanje
 8. donosi financijski plan, polugodišnji i  godišnji obračun na prijedlog ravnatelja
 9. daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole u vezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 10. na prijedlog ravnatelja donosi odluku o upućivanju na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti radnika za kojega postoji osnovana sumnja da mu je psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri koja umanjuje njegovu radnu sposobnost
 11. odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
 12. na temelju Odluke o provedbi postupaka nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti odlučuje o ulaganju i nabavi opreme, nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine te o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine
 13. uz suglasnost osnivača odlučuje:
 • o promjeni djelatnosti Škole,
 • o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i druge imovine
 • o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača
 • o promjeni naziva i sjedišta Škole
 • o statusnim promjenama škole
 1. daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i sigurnost u školi
 2. bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora
 3. u drugom stupnju odlučuje o aktima koje Škola donosi na temelju javnih ovlasti ako zakonom, podzakonskim aktom ili ovim statutom nije određeno drugo nadležno tijelo
 4. razmatra rezultate obrazovnog rada
 5. obavještava osnivača, putem Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu, šport i informiranje, o podnesenom zahtjevu za zaštitu prava i donesenoj odluci u vezi s istim
 6. obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima Škole.

CMS za škole logo
Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin / Ulica Josipa bana Jelačića 1, HR-47300 Ogulin / www.os-ibmazuranic-ogulin.skole.hr / ured@os-ibmazuranic-ogulin.skole.hr
preskoči na navigaciju